Thực trạng nội dung và hình thức hoạt động truyền thông đến người học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Lê Việt Tiên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

In the digital era, communication to learners plays an important role in the development of the university. Communication to learners at Ho Chi Minh City University of Technology and Education are fully deployed for learners through numerous forms of communication, utilizing new and modern digital tools that fit in with both global development trends and the current situation of the university. The article presents the survey results on the content and forms of communication to learners at Ho Chi Minh City University of Technology and Education in the academic year 2019-2020, in which the author analyzed the data and drew conclusions on the strengths and limitations of such content and forms of communication that the university has utilized.

Tài liệu tham khảo

Dean C. Barnlund (1964). Toward a Meaning-Centered Philosophy of Communication. Journal of Communication, 12, 197-211.

Gerald R.Miller (1966). On Defining Communication: Another Stab. Journal of Communication, 16, 92-112.

Liên Anh, Thủy Nguyên (2016). Vai trò của các phương tiện truyền thông trong xây dựng xã hội học tập. Truy cập tại: https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/chi-tiet.aspx?ItemID=4066.

Tạ Ngọc Tấn (2001). Truyền thông đại chúng. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Thủ tướng Chính phủ (2016). Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 21/01/2016 Phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Trần Hữu Quang (2009). Xã hội học về truyền thông đại chúng. NXB Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.

Trần Tiến Khoa (2013). Quản trị thương hiệu trường đại học trong bối cảnh Việt Nam: từ góc nhìn theo lí thuyết đặc trưng thương hiệu. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, số 16, tr 117-125.

Trương Ngọc Nam (2018). Quản lí truyền thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Lí luận chính trị, số 7, tr 10-17.

Đã Xuất bản

05.04.2021

Cách trích dẫn

Lê, V. T. (2021). Thực trạng nội dung và hình thức hoạt động truyền thông đến người học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 499(1), 59–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/101

Số

Chuyên mục

Các bài báo