Đề xuất mô hình giáo dục giá trị sống cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động “Trải nghiệm văn học”

Các tác giả

  • Hoàng Thị Lan Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Tóm tắt

Education development strategy in all levels of education in Vietnam has always emphasized the aspect of comprehensive human development. In order to help children in general and preschool children in particular develop their potential and live with dignity, we need to teach life values in many new ways. Children's souls, morals, and qualities can be developed through life value education for preschoolers. Literature is an art form, containing many life values that need to be formed in preschool children, contributing to fostering their souls and comprehensively developing their personalities.The article proposes a model of life value education for preschool children through literary experiences at preschools.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2021). Chương trình Giáo dục mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021).

Cao Thị Hồng Nhung (2017). Quản lí hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 2-4.

Hoàng Phê (chủ biên, 2001). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học.

Hoàng Thị Phương (chủ biên), Lã Thị Bắc Lý, Bùi Thị Lâm, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Vũ Thanh Vân (2018). Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Thị Ánh Tuyết, Lã Thị Bắc Lý (2008). Giáo trình Phương pháp đọc, kể diễn cảm thơ, truyện cho trẻ mầm non. NXB Giáo dục.

Nguyễn Công Khanh (2012). Phương pháp giáo dục giá trị sống - kĩ năng sống. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Quang Uẩn (1995). Giá trị - Định hướng giá trị nhân cách và giáo dục giá trị. NXB Hà Nội.

Phạm Thị Thu, Nguyễn Cẩm Giang, Đinh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thúy Hợi (2021). Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Phạm Minh Hạc (1996). Phát triển giáo dục, phát triển con người phục vụ phát triển xã hội, kinh tế. NXB Khoa học xã hội.

Tillman, D. (2000). Giáo dục các giá trị cuộc sống cho tuổi trẻ. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Thị Phượng (2019). Sử dụng tác phẩm văn học nhằm phát triển năng lực thẩm mĩ cho trẻ mầm non. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 7, 177-179; 176.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Hoàng, T. L. (2023). Đề xuất mô hình giáo dục giá trị sống cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động “Trải nghiệm văn học”. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 213–218. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1010

Số

Chuyên mục

Các bài báo