Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà nước đối với các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay

Các tác giả

  • Phạm Quốc Hương Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The education sector has been implementing the policy of fundamental and comprehensive renovation of education and training to meet the requirements of industrialization and modernization in the context of a socialist-oriented market economy and international integration economy, including building higher education autonomy. Therefore, reforming the state management of universities in the direction of autonomy is an urgent task today. However, in the past time, due to objective and subjective reasons, the state management of public universities still has many shortcomings that need to be overcome. Through this study, the author assesses the current situation of shortcomings, limitations and proposes some solutions to improve the efficiency in state management of public universities in Vietnam today. A good implementation of university autonomy will open up great development opportunities for public universities in general and regional universities in particular, but higher education institutions also need a university governance strategy in accordance with the laws and trends of development.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2004). Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ Chính trị (2012). Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lí đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Bộ GD-ĐT (2006). Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2006 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong các cơ sở giáo dục đại học.

Bộ GD-ĐT (2021). Số liệu thống kê giáo dục đại học năm học 2019-2020. https://moet.gov.vn/thong-ke/Pages/

thong-ko-giao-duc-dai-hoc.aspx?ItemID=7389

Khúc Hồng Thiện (2022). Định vị thương hiệu đại học Việt Nam. Báo Nhân Dân. https://nhandan.vn/dinh-vi-thuong-hieu-dai-hoc-viet-nam-post686167.html

Nghiêm Xuân Dũng (2021). Đặc điểm và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học trong lực lượng vũ trang. Tạp chí Giáo dục, 501, 40-44.

Nguyễn Huy Phòng (2023). Nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở nước ta hiện nay. Tạp chí Tuyên giáo. https://tuyengiao.vn/khoa-giao/giao-duc/nang-cao-chat-luong-giao-duc-dai-hoc-o-nuoc-ta-hien-nay-143808

Nguyễn Thảo (2018). Lần đầu tiên 2 trường Việt Nam lọt top 1000 đại học thế giới. Báo VietNamNet. https://vietnamnet.vn/lan-dau-tien-2-truong-viet-nam-lot-top-1000-dai-hoc-the-gioi-455381.html

Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phan Thị Thúy Quyên, Nguyễn Xuân Hưng (2023). Những vấn đề pháp lí liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong bối cảnh hiện nay. Tạp chí Khoa học Quản lí giáo dục, Trường Cán bộ quản lí giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, số đặc biệt tháng 5, 109-119.

Quốc hội (2010). Nghị quyết số 50/2010/QH12 ngày 19/6/2010 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học.

Trần Thị Minh Tuyết (2022). Đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Tuyên giáo. https://tuyengiao.vn/khoa-giao/khoa-hoc/doi-moi-giao-duc-dai-hoc-o-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-139012

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Phạm , Q. H. (2023). Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà nước đối với các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 326–330. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1037

Số

Chuyên mục

Các bài báo