Biện pháp quản lí hoạt động ngoại khóa của học viên ở các trường đại học Công an nhân dân đáp ứng chuẩn đầu ra

Các tác giả

  • Vũ Thị Hồng Hạnh Học viện An ninh Nhân dân

Tóm tắt

In response to the new requirements of the public security missions, the people's public security universities have been constantly making efforts to innovate the fields of education and training. Extra-curricular activities are one of the forms of learning outside of class that have been promoting the educational effectiveness of the people's public security universities, contributing to helping students perfect their Program Learning Outcomes  before graduation. Therefore, it is necessary to have measures on management to improve the quality of extracurricular activities at People's Public Security universities, meeting the institution's Program Learning Outcomes. The article has clarified the concepts and factors affecting the management of extracurricular activities as well as proposed six measures to enhance the management of extracurricular activities of students at People's Public Security universities to meet the Program Learning Outcomes.  If these practical measures are synchronously and scientifically implemented, the effectiveness of extracurricular activities for the education and training process will be maximized.

Tài liệu tham khảo

Bộ Công an (2022). Tài liệu hội nghị tổng kết công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trong công an nhân dân năm 2022.

Bộ Công an (2023). Quyết định số 3122/QĐ-BCA ngày 18/5/2023 về phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân đến năm 2030 đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Nguyễn Đỗ Phú (2018). Biện pháp quản lí hoạt động ngoại khóa ở các trường sĩ quan quân đội theo hướng phát triển toàn diện người học. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 1, 244-246.

Trần Thị Quỳnh Phương (2020). Quản lí hoạt động ngoại khóa của sinh viên trường đại học Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Tạp chí Thiết bị giáo dục, 209, 121-123.

Võ Nguyên Du, Võ Thị Hoàng Yến (2020). Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm cho học sinh ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 28-33.

Vũ Thị Hồng Hạnh (2023). Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động ngoại khóa của học viên ở các trường đại học công an nhân dân hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 1), 82-86.

Vũ Thị Hồng Hạnh, Lã Hồng Phương (2023). Thực trạng quản lí hoạt động ngoại khóa của học viên ở các trường đại học Công an nhân dân đáp ứng chuẩn đầu ra. Tạp chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 5), 288-293.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Vũ , T. H. H. . (2023). Biện pháp quản lí hoạt động ngoại khóa của học viên ở các trường đại học Công an nhân dân đáp ứng chuẩn đầu ra. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 341–346. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1042

Số

Chuyên mục

Các bài báo