Nguyên tắc tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn Công nghệ ở các trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới

Các tác giả

  • Lê Thị Quỳnh Trang Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

Career oriented education for high school students is a very important job, helping them orient their future careers right from the beginning of the process of character formation and development as well as professional capacity building, creating dynamism. striving force. Career education is the first step for students to envision future job opportunities, characteristics of suitable occupations and show them what to prepare for in the future. Articles based on legal and practical basis to build a system of principles, integrated content integrating vocational education in teaching Technology in high schools to meet the requirements of the new educational program. One of the ways of implementing vocational education for high school students is integrating and integrating vocational education in teaching subjects in high schools. Thereby, the dual goal will be achieved to both improve the quality of subject teaching and contribute to helping students orient their careers in the future.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2006). Chương trình giáo dục phổ thông - Hoạt động giáo dục hướng nghiệp. NXB Giáo dục Việt Nam.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Công nghệ (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Nguyễn Như An (2017). Đổi mới quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 145, tr 20-24.

Nguyễn Văn Hộ (1998). Cơ sở sư phạm của công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông. NXB Giáo dục.

Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Thị Thanh Huyền (2006). Hoạt động giáo dục hướng nghiệp và giảng dạy kĩ thuật trong trường trung học phổ thông. NXB Giáo dục.

Nguyễn Văn Khôi (2019). Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học ở trường phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Giáo dục, số 454, tr 30-34.

Nguyễn Văn Khôi (chủ biên), Đặng Văn Đào, Đoàn Nhân Lộ, Trần Minh Sơ, Trần Văn Thịnh (2008). Công nghệ 12. NXB Giáo dục.

Nguyễn Văn Khôi (chủ biên), Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Trọng Bình, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Trọng Khanh, Trần Hữu Quế (2009). Công nghệ 11. NXB Giáo dục.

Nguyễn Văn Khôi (chủ biên), Trần Văn Chương, Vũ Thùy Dương, Văn Lệ Hằng, Vũ Văn Hiển (2007). Công nghệ 10. NXB Giáo dục.

Phạm Thị Hồng Hạnh (2019). Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học chủ đề “thống kê” cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 7, tr 221-226.

Quốc hội (2014). Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thủ tướng Chính phủ (2018). Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/05/2018 về việc phê duyệt đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”.

Đã Xuất bản

20.04.2021

Cách trích dẫn

Lê , T. Q. T. (2021). Nguyên tắc tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn Công nghệ ở các trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp Chí Giáo dục, 500(2), 16–19. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/105

Số

Chuyên mục

Các bài báo