Khuôn mẫu giới trong hoạt động khởi nghiệp của thanh niên hiện nay: Một số xu hướng nghiên cứu

Các tác giả

  • Lương Thu Trang Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tóm tắt

Masculine and feminine are words that are mentioned not only in social science studies but also in everyday life. They are used so often that they form generalized statements about what it means to be a feminine woman, and what a manly man is. In other words, masculinity and femininity are talked about as gender-identical characteristics when in fact they are gender stereotypes created by society. In current youth entrepreneurship, these gender stereotypes still exert great influence. Within the framework of this article, we will mention some prominent research trends on the above issue.

Tài liệu tham khảo

Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. Psychological Review, 88(4), 354-364.

Brush, C. G (1992). Women entrepreneurs: Moving front and center. Sage Publications.

Brush, C. (2006). Women’s Entrepreneurship: A Research Agenda. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(5), 5-18.

Brush, C., Ali A., Kelley D., & Greene P. (2017). The influence of human capital factors and context on women's entrepreneurship: Which matters more? Journal of Business Venturing Insights, 8(issue C), 105-113.

Bruton, M. D. (1999). Women and Entrepreneurship: A Review and Annotated Bibliography. Garland Publishing.

Bucholtz, M. (2002). Youth and Cultural Practice. Annual Review of Anthropology, 31(1).

Chris Barker (2011). Nghiên cứu văn hóa lí thuyết và thực hành. NXB Văn hóa - Thông tin.

Đặng Thị Vân Chi (2008). Vấn đề phụ nữ trên báo chí tiếng Việt trước năm 1945. NXB Khoa học Xã hội.

Eagly, A. H. & Carli, L. L. (2007). Women and the labyrinth of leadership. Havard Business Review, 85(9), 62-71.

Edelman, L. F. & Manolova, T. S. (2014). The impact of firm capabilities on perceptions of entrepreneurial orientation in traditional industries. Journal of Small Business Management, 52(4), 652-667.

Greenberg, K. (2018). Gender and entrepreneurship: A multilevel theory and analysis. Journal of Business Venturing, 33(2), 141-163.

Gundry, L. K. (2014). Women and Entrepreneurship: Continuing the Growth Trajectory. Journal of Business Venturing, 29(3), 273-279.

Hulcher, Z. (2019). Men and entrepreneurship. Havard Business Review, 97(3), 90-97.

Jackson, S. E. (2014). The significance of context in theories of gender and entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 29(3), 382-404.

Reynolds, J., & Renzulli, L. (2005). Economic Freedom or Self-imposed Strife: work-life conflict, gender and Self-Employment. Entrepreneurship, 15, 33-60.

Lương Văn Hy (2003). Gender Relations in Vietnam: Ideologies. Kinship Practices and Political. In Postwar Vietnam: Dynamism of a Transforming Society. Edited by H.V.Luong (Rowman and Littlefield).

Muhammad, N. (2018). The Role of Gender in Entrepreneurship. Journal of Business and Management, 5(2), 20-35.

Nguyễn T. T. T., & Hojbjerg, Clarke. P (2015). Female entrepreneurship in Vietnam: A qualitative study on the role of women’s networks. Journal of Small Business Management, 53(4), 1050-1064.

Nguyễn Thị Lê Hương (2017). Culture as a barrier to women entrepreneurship in Vietnam: Case studies in Hue City. Journal of Economics, Business and Management, 5(4), 187-192.

Nguyen, T. M. L., & Sarah, M. Y. Lin (2017). Factors affecting women entrepreneurship in Vietnam: A review from resource-based view. Journal of Economics Business and Management, 5(12), 482-486.

Nguyen, T. T. M., Mook, L. M., & Sook, L. Y. (2019). Factors affecting the performance of small and medium enterprises in Vietnam: A structural equation modeling approach. Journal of Asian Finance Economics and Business, 6(2), 75-84.

Odusami, R. (2019). Female Youth and Entrepreneurship: A Review and Research Agenda. Journal of Small Business Management, 57(1), 3-15.

Phạm Hồng Tung (2008). Văn hóa và lối sống của thanh niên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế: một số vấn đề về khái niệm và cách tiếp cận. Tạp chí Khoa học - Chuyên san khoa học xã hội và nhân văn, 24.

Phạm Quỳnh Phương, Lê Quang Bình, Nguyễn Minh Huyền (2021). Khuôn mẫu giới và Vấn đề việc làm: Một nghiên cứu về giới trẻ Việt Nam đương đại qua các thảo luận trên báo chí và mạng xã hội. Báo cáo nghiên cứu Hà Nội: AusAID, IW và ECUE.

Trần Thị Minh Đức (chủ biên), Hoàng Xuân Dung, Đỗ Hoàng (2006). Định kiến và sự phân biệt đối xử theo giới - Lí thuyết và thực tiễn. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Lương, T. T. (2023). Khuôn mẫu giới trong hoạt động khởi nghiệp của thanh niên hiện nay: Một số xu hướng nghiên cứu. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 393–399. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1052

Số

Chuyên mục

Các bài báo