Nghiên cứu mức độ hành vi thích ứng của học sinh khuyết tật trí tuệ trong trường tiểu học chuyên biệt

Các tác giả

  • Vũ Duy Chinh Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang

Tóm tắt

Adaptive behavior education is very important for students with disabilities to integrate into society. Firstly, we must assessment the level of adaptive behavior - an input assessment that identifies the abilities and needs of students with intellectual disabilities. Next, the author makes educational plan and evaluation of outputs. This is a time-consuming process and requires the coordination of the whole family, schools and society. The article describes the process of selecting tools and steps to assessment the level of adaptive behavior of 50 students with intellectual disabilities from 8-15 years old, who are attending special primary schools. Researching results show a positive correlation between the degree of intellectual disability and the level of adaptive behavior; age factors do not affect the extent of adaptive behavior; the highest level of adaptation is in the area of personal adaptive behavior, and the lowest is social adaptation.

Tài liệu tham khảo

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 5-25. ISBN 978-0-89042-555-8.

Andreeva, D. A. (1972). Những vấn đề thích ứng của sinh viên trong “Thanh niên và giáo dục”. NXB Thanh niên.

Eldevik, S., Jahr, E., Eikeseth, S., Hastings, R. P., & Hughes, C. J. (2010). Cognitive and Adaptive Behavior Outcomes of Behavioral Intervention for Young Children with Intellectual Disability. Behavior Modification, 34(1), 16-34. https://doi.org/10.1177/0145445509351961.

Nils A. Pearson, James R. Patton, Daniel W. Mruzek (2015). ABDS: Adaptive Behavior Diagnostic Scale. Bristis Library Publishing.

Nguyễn Tuấn Vĩnh (2014). Phát triển hành vi thích ứng của trẻ có hội chứng Down bằng phương pháp hoạt động tự do Montessori. Tạp chí Giáo dục, số 337, tr 22-23; 31.

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Thị Tú Anh (2012). Kĩ năng xã hội của trẻ khuyết tật trí tuệ ở các cơ sở giáo dục đặc biệt, thành phố Huế. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, số 4, tr 124-133.

Patti Harrison, Thomas Oakland (2015). Adaptive Behavior Assessment System, Third Edition (ABAS-3). Happer Collins Publisher, New York.

Phan Trọng Ngọ (2002). Tâm lí học trí tuệ. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trần Thị Lệ Thu (2010). Lịch sử nghiên cứu hành vi thích ứng của trẻ khuyết tật trí tuệ trên thế giới và Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 5, tr 105-111.

Wakefield, Jerome C. (2013). DSM-5: An Overview of Changes and Controversies. Clinical Social Work Journal, 41(2), 139-154.

Đã Xuất bản

20.04.2021

Cách trích dẫn

Vũ, D. C. (2021). Nghiên cứu mức độ hành vi thích ứng của học sinh khuyết tật trí tuệ trong trường tiểu học chuyên biệt. Tạp Chí Giáo dục, 500(2), 30–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/108

Số

Chuyên mục

Các bài báo