Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Các tác giả

  • Huỳnh Thị Kiều Trâm Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

The experiential activity is compulsory for primary school students starting from the 2020-2021 school year. However, in order to organize this activity, the teachers of the schools encountered many difficulties. The article presents survey results and measures to improve the efficiency of teachers' experience organization in primary schools in Cho Moi district, An Giang province. The research results will contribute to the successful implementation of the 2018 General Education Program in the coming time.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2019). Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 về Hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt dộng trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm 2020-2021.

Huỳnh Thị Kiều Trâm, Phan Văn Tuấn (2018). Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 4, tr 118-123.

Huỳnh Thị Kiều Trâm, Phùng Thái Dương (2020). Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy động trải nghiệm ở tiểu học. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 106, tr 107-111.

Phùng Thái Dương, Huỳnh Thị Kiều Trâm (2018). Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí, Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 4, tr 276-282.

Phùng Thái Dương, Phan Văn Tuấn, Huỳnh Thị Kiều Trâm (2017). Khung năng lực và đánh giá năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí, Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 12, tr 99-104.

Đã Xuất bản

20.04.2021

Cách trích dẫn

Huỳnh , T. K. T. (2021). Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tạp Chí Giáo dục, 500(2), 46–49. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/111

Số

Chuyên mục

Các bài báo