Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và sự vận dụng ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

Các tác giả

  • Nguyễn Đức Nhuận Trường Đại học Nguyễn Huệ - Bộ Quốc phòng
  • Vũ Văn Nghị Trường Đại học Nguyễn Huệ - Bộ Quốc phòng

Tóm tắt

The contingent of officers and party members in army officer schools are mainly engaged in training, teaching and imparting knowledge of the military, social science and humanities, and directly managing, educating and training officer trainees at officer schools. Therefore, their political bravery, ideological stance, qualifications, moral qualities, lifestyle and methods, their working style directly affect the quality of students. The article summarized President Ho Chi Minh's viewpoints on education and training of cadres and party members; on that basis, applying this viewpoint in assessing the real situation of educating and training the contingent of cadres and party members; pointing out the factors affecting the education and training of cadres and party members as well as proposing solutions to improve the quality of educating, training cadres and party members at military officer  schools in the near future. This is a very important task that directly contributes to improving the quality of education and training while contributing to building the Party organizations as well as a practical way of learning and following Ho Chi Minh's ideology, morality and style.

Tài liệu tham khảo

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011a). Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011b). Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011c). Hồ Chí Minh toàn tập, tập 15. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011d). Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011e). Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011g). Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Dương Trung Ý (2018). Công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tạp chí Tổ chức Nhà nước, 3, 7-12.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Văn phòng Trung ương Đảng.

Đỗ Anh Vinh (2018). Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay. Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia.

Nguyễn Tuấn Lê (2014). Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tạp chí Xây dựng Đảng, 1, 3-7.

Đã Xuất bản

05.05.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , Đức N., & Vũ , V. N. (2021). Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và sự vận dụng ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 501(1), 1–5. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/115

Số

Chuyên mục

Các bài báo