Vận dụng mô hình CIPO trong quản lí thực tập tốt nghiệp của học viên các học viện, trường đại học Công an nhân dân

Các tác giả

  • Cáp Trọng Hoàn Cục Đào tạo - Bộ Công an

Tóm tắt

In the context of fundamental and comprehensive innovation of education and training in the People's Police force to meet the requirements of ensuring national security and public order in the new situation, improving the quality of internship management at Police force’s academies and universities is one of the important aspects. To manage this stage well, the CIPO model can be applied in managing graduation internships for students at people's police academies and universities. This paper presents basic issues about graduation internships and the content of graduation internship management at people's police academies and universities according to the CIPO model. The presented theoretical issues will be the basis to guide the process of researching management practice as well as the current situation of internship management according to the CIPO model at people's police academies and universities.

Tài liệu tham khảo

Bộ Công an (2015a). Thông tư số 01/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 quy định về thực tập tốt nghiệp của học viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp Công an nhân dân.

Bộ Công an (2015b). Công văn số 1156/2015/X11-X14 ngày 02/02/2015 hướng dẫn thực hiện quy định về thực tập tốt nghiệp của học viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp Công an nhân dân.

Bộ Công an (2020). Chỉ thị số 12/CT-BCA ngày 20/10/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA ngày 28/10/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân.

Bùi Hiền (chủ biên, 2001). Từ điển Giáo dục học. NXB Từ điển Bách khoa.

Cyrinodonnell, H. K., & Weihrich, H. (2002). Những vấn đề cốt yếu của quản lí (bản tiếng Việt). NXB Khoa học - Kĩ thuật.

Đảng ủy Công an Trung ương (2014). Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA ngày 28/10/2014 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân.

Đào Việt Hà (2012). Nghiên cứu vận dụng mô hình CIPO vào quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện. Tạp chí Giáo dục, 292, 5-7; 2.

Đoàn Thị Minh Trinh (2012). Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàng Phê (chủ biên, 2003). Từ điển tiếng Việt. Trung tâm Từ điển học, NXB Đà Nẵng.

Nguyễn Đức Trí (2008). Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng thị trường lao động. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 32, 21-24.

Nguyễn Minh Đường, Hoàng Thị Minh Phương (2014). Quản lí chất lượng đào tạo và chất lượng nhà trường theo mô hình hiện đại. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Tiến Hùng (2014). Quản lí chất lượng trong giáo dục (giáo trình sau đại học). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012). Quản lí giáo dục - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phan Văn Kha (2006). Phát triển giáo dục trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tạp chí Khoa học Giáo dục, 14, 15-19.

Trần Kiểm (2012). Khoa học tổ chức và quản lí giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Khánh Đức, Dương Thị Hoàng Yến, Đỗ Thị Thu Hằng, Nguyễn Đức Huy, Lê Thanh Huyền (2019). Quản lí đào tạo và Quản trị nhà trường hiện đại. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995). Từ điển Bách khoa Việt Nam. Hà Nội.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Cáp , T. H. (2024). Vận dụng mô hình CIPO trong quản lí thực tập tốt nghiệp của học viên các học viện, trường đại học Công an nhân dân. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 127–131. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1184

Số

Chuyên mục

Các bài báo