Một số biện pháp phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh trong dạy học các dạng toán chuyển động đều (Toán 5)

Các tác giả

  • Đỗ Văn Hùng Trường Đại học Đồng Tháp
  • Nguyễn Quyết Chiến Trường Tiểu học Mỹ Hòa 2, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Tóm tắt

The competence to think and reason mathematically is one of the five core components of mathematical competences that need to be developed for students. Developing students' mathematical thinking and reasoning competences in teaching Mathematics is very important, in accordance with the requirements of the 2018 Mathematics General Education Program and educational trends in the world. This study proposes some specific teaching measures to develop mathematical thinking and reasoning competences for 5th grade students in teaching uniform motion mathematics. Each measure is accompanied by illustrative examples and analysis to clarify the components of mathematical thinking and reasoning competences. In the process of implementing measures, teachers need to lead students in the direction of active learning activities in order to realize pedagogical measures in practical conditions of the teaching process.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Hoàng Phê (chủ biên, 2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Kiều Đức Thành, Hoàng Ngọc Hưng, Lê Tiến Thành, Nguyễn Văn Tuấn (2001). Một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy học môn Toán tiểu học. NXB Giáo dục.

Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh (2019). Giáo trình kiểm tra, đánh giá trong giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Luỹ, Đinh Văn Vang (2012). Tâm lí học đại cương. NXB Đại học Sư phạm.

Phạm Văn Hoàn (1981). Tìm tòi lời giải bài toán Số học như thế nào? NXB Giáo dục.

Phan Trọng Ngọ, Dương Diệu Hoa, Nguyễn Lan Anh (2001). Tâm lí học trí tuệ. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trần Khánh Đức, Trịnh Văn Minh (2013). Nghiên cứu nhu cầu và xây dựng mô hình đào tạo theo năng lực trong lĩnh vực giáo dục. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia, mã số: QGTĐ 11.19.

Trần Ngọc Lan, Trương Thị Tố Mai (2009). Rèn luyện tư duy cho học sinh trong dạy học Toán bậc tiểu học. NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Weinert, F.E. (2001). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen - eineumstrittene. Selbstverstondlichkeit, In F. E. Weinert (eds), Leistungsmessung in Schulen, Weinheim und Basejl: Beltz Verlag.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Đỗ , V. H., & Nguyễn , Q. C. (2024). Một số biện pháp phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh trong dạy học các dạng toán chuyển động đều (Toán 5). Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 19–24. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1272

Số

Chuyên mục

Các bài báo