Quan điểm của Dewey về phương pháp giáo dục và những gợi mở trong đổi mới giảng dạy Triết học Mác - Lênin hiện nay

Các tác giả

  • Trần Thị Vân Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tóm tắt

John Dewey (1859-1952) was an outstanding American philosopher, psychologist and educational reformer. John Dewey's perspective on educational methods plays an important role in his educational philosophy, which contains suggestive values and can be applied to the innovation of Marxist-Leninist Philosophy. In this article, the author focuses on analyzing John Dewey's perspective on educational methods, thereby offering some suggestions for the renewal of Marxist-Leninist Philosophy in Vietnam today. The reform of higher education methods, especially Marxist-Leninist philosophical education, must be in the spirit of upholding science and democracy, linking theory with practice, promoting learners’ creativity and autonomy.

Tài liệu tham khảo

Chambault, R. D. (2002). John Dewey về giáo dục. NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.

Darling, L., & Hammond (2012). Kinh nghiệm và giáo dục: Những gợi ý dành cho dạy học và nhà trường ngày hôm nay. NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.

Dewey, J. (1947). Tương lai của Triết học. http://triethoc.edu.vn/vi/chuyen-de-triet-hoc/nhap-mon-triet-hoc/tuong-lai-cua-triet-hoc_77.html

Dewey, J. (2010). Dân chủ và giáo dục. NXB Tri thức.

Dewey, J. (2012). Kinh nghiệm và giáo dục. NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.

Dewey, J. (2013). Cách ta nghĩ. NXB Tri thức.

Dương Tấn Hiệp (2010). Đổi mới phương pháp giảng dạy - Giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 7, 203-209.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Trần , T. V. (2024). Quan điểm của Dewey về phương pháp giáo dục và những gợi mở trong đổi mới giảng dạy Triết học Mác - Lênin hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 126–129. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1294

Số

Chuyên mục

Các bài báo