Đánh giá văn hóa chất lượng: Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Đồng Tháp

Các tác giả

  • Châu Nhật Duy Trường Đại học Đồng Tháp
  • Lê Đức Ngọc Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Văn hóa chất lượng là công cụ để thực hiện hiệu quả quản lí chất lượng tổng thể, có vai trò rất quan trọng trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục liên tục của cơ sở giáo dục nói chung và cơ sở giáo dục đại học nói riêng. Bài báo vận dụng bộ tiêu chuẩn khung đánh giá văn hóa chất lượng trường đại học theo tiếp cận giá trị để đánh giá văn hóa chất lượng của Trường Đại học Đồng Tháp. Kết quả thống kê mô tả cho thấy thực trạng văn hóa chất lượng của Trường Đại học Đồng Tháp mới ở mức triển vọng. Như vậy, cần phải có những nghiên cứu đề xuất biện pháp để nâng cao văn hóa chất lượng của Trường Đại học Đồng Tháp đến mức cao hơn.

Tài liệu tham khảo

Berings, D., Beerten, Z., Hulpiau, V. and Verhesschen, P. (2010). Quality culture in higher education: from theory to practice. Paper presented at the European Quality Assurance Forum (EQAF). Date: 2010/11/18-2010/11/20, Lyon, France.

Đỗ Đình Thái (2014). Mô hình phát triển văn hóa chất lượng trong trường đại học. Tạp chí Giáo dục, số 345, tr 1-3.

EUA. (2006). Quality Culture in European Universities: A bottom-up approach. Retrieved from European University Association, Belgium.

Lê Đình Sơn (2014). Logic quá trình hình thành văn hóa chất lượng và quy trình xây dựng môi trường văn hóa chất lượng của trường đại học. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 109, tr 26-29.

Lê Đức Ngọc, Trịnh Thị Vũ Lê và Nguyễn Thị Ngọc Xuân (2012). Bàn về mô hình văn hóa chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Tạp chí Quản lí giáo dục, số 34, tr 13-15.

Lê Thị Phương (2018). Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, tr 77-81.

Nguyễn Tấn Hưng (2011). Xây dựng và duy trì văn hoá chất lượng trong nhà trường. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 66, tr 21-24.

Nguyễn Thị Ngọc Xuân (2017). Khung tiêu chuẩn đánh giá văn hóa chất lượng trường đại học theo tiếp cận giá trị. Tạp chí Giáo dục, số 408, tr 26-28.

Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Lê Đức Ngọc (2019). Đề xuất tiêu chuẩn khung đánh giá văn hóa chất lượng trường đại học. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, tr 107-110.

Phạm Lê Cường (2014). Xây dựng văn hóa chất lượng trong các trường đại học sư phạm và khoa sư phạm của các trường đại học. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 109, tr 48-50.

Trần Văn Hùng (2016). Lãnh đạo trong xây dựng văn hóa chất lượng ở các cơ sở giáo dục đại học. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 125, tr 31-33.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.01.2021

Cách trích dẫn

Châu, N. D., & Lê, Đức N. (2021). Đánh giá văn hóa chất lượng: Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp Chí Giáo dục, 493(1), 54–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/13

Số

Chuyên mục

Các bài báo