Tác động của những chính sách giáo dục đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Các tác giả

  • Trương Khắc Chu Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

In recent years, the cause of education and training in ethnic minority areas has received special attention through guidelines and policies to support and invest in development, meeting the increasing requirements of education and training development, receiving unanimous support from the people. Thanks to that, the education and training career for ethnic minorities has had positive changes in many aspects. The article focuses on research and analysis of the impacts of educational policies on preschool children and high school students in ethnic minority and mountainous areas. The results show that the regimes and policies for administrators, teachers and especially ethnic minority learners are implemented quite fully, promptly and in accordance with regulations; has encouraged teaching and learning, created equality in education and training, and contributed to promoting socio-economic development.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2020). Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, sơ kết 2 năm thực hiện Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025, triển khai Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2016). Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 Hướng dẫn xác định, quản lí đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 4, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Chính phủ (2010). Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Chính phủ (2016). Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Chính phủ (2017). Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

Chính phủ (2020). Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Chính phủ (2020). Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

Chính phủ (2021). Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 Quy định về Cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 1). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Thủ tướng Chính phủ (2016). Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 Phê duyệt Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025.

Ủy ban Dân tộc (2020). Báo cáo Tổng kết Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, định hướng xây dựng chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Trương , K. C. (2024). Tác động của những chính sách giáo dục đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 192–197. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1306

Số

Chuyên mục

Các bài báo