Thực trạng giáo dục văn hóa đọc cho học sinh thông qua hoạt động thư viện ở các trường trung học cơ sở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Các tác giả

  • Trần Anh Tâm Trường THCS Quách Xuân Kỳ, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt

In the context that secondary school level is implementing the renovation of the 2018 General Education Program with the common goal of promoting students' sense of self-study, self-creation and initiative, reading education for students is one of the important skills to approach change in student learning. The school library is an appropriate space to carry out reading cultural education activities. However, the implementation of these activities is still difficult and limited by the approach of school management, limitation in the organization of library activities; the environment and conditions to ensure reading culture education for students have not met the requirements of readers. Within the scope of this article, on the basis of theoretical research on reading cultural education activities through the library in secondary schools, the article organizes a survey and makes comments, assessments and analyzes the reality of organizing this activity in the secondary schools of Bo Trach district to have a basis for proposing measures to improve the quality of reading culture education for students through library activities in secondary schools in Bo Trach district, Quang Binh province.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (1998). Quyết định số 61/1998/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/1998 về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Bộ GD-ĐT (2022). Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Đoàn Tiến Lộc (2017). Nghiên cứu phát triển văn hóa đọc ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Luận án tiến sĩ Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Phòng GD-ĐT Bố Trạch (2023). Báo cáo số 243/BC-PGDĐT ngày 19/6/2023 tổng kết hoạt động thư viện năm học 2022-2023.

Trần Thị Minh Nguyệt (2015). Giáo dục văn hóa đọc cho lứa tuổi nhi đồng ở Hà Nội. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mã số: BO22133, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Vũ Dương Thúy Ngà (2010). Biện pháp phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng ở Việt Nam. Tạp chí Thông tin và Tư liệu, 4, 17-25.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Trần, A. T. (2024). Thực trạng giáo dục văn hóa đọc cho học sinh thông qua hoạt động thư viện ở các trường trung học cơ sở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 290–295. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1334

Số

Chuyên mục

Các bài báo