Thực trạng quản lí đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông ngoài công lập ở thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực

Các tác giả

  • Hà Xuân Lộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Tóm tắt

In recent years, the system of non-public high schools in Hanoi has received strong attention and development from the city, gradually meeting the learning needs of the number of students after completing secondary school education. However, there is still a large gap in the general level of educational quality between non-public high schools and public high schools. The article focuses on evaluating the current situation of management of non-public high school teachers in Hanoi city according to the competency approach. The research results will be a practical basis for developing policies and plans to develop non-public high school teachers to improve the quality of high school education in Hanoi and contribute to the success of educational reform.

Tài liệu tham khảo

Barman, A., & Konwar, A. (2011). Competency Based Curriculum in Higher Education: A Necessity Grounded by Globalizationl. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 3(6), 7-15.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đặng Thành Hưng (2012). Năng lực và giáo dục theo tiếp cận năng lực. Tạp chí Quản lí Giáo dục, 12, 18-26.

Ennis, M. R. (2008). Competency Models: A Review of the Literature and The Role of the Employment and Training Administration (ETA). U. S. Department.

Hoàng Phê, Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thủy, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thanh Hòa (2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học.

Nguyễn Tiến Hùng (2014). Quản lí nguồn nhân lực chiến lược dựa vào năng lực. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 110, 10-16.

Nguyễn Tiến Hùng (2017). Phát triển khung năng lực của đội ngũ công chức, viên chức ngành Giáo dục. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 142, 14-22.

Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo, Bùi Hiền (2001). Từ điển Giáo dục học. NXB Từ điển Bách khoa.

Phạm Thị Kim Anh (2016). Thực trạng năng lực đội ngũ giáo viên phổ thông trung học trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 36-45.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Vũ Dũng (2008). Từ điển Tâm lí học. NXB Từ điển Bách khoa.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Hà , X. L. (2024). Thực trạng quản lí đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông ngoài công lập ở thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 303–310. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1336

Số

Chuyên mục

Các bài báo