Sức khỏe tâm thần của học sinh: nghiên cứu tại một trường trung học phổ thông ở thành phố Hà Nội

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hoa Mỹ Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Giáo dục đặc biệt Tâm Bình An

Tóm tắt

Research on the mental health of high school students plays an important role and influences many important aspects of education and society. This ensures better understanding of the psychological needs and challenges among high school students, including stress, anxiety, depression, and behavioral problems. This study was conducted to screen mental health issues in high school students. The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) by Goodman and colleagues (1998) was utilized in this research. The survey sample consisted of 309 high school students in Hanoi. The research findings revealed that 16.5% of students were in the borderline range, and 15.2% were at risk of mental health problems. Specifically, the proportions of students at risk for emotional issues were 8.8%, behavioral issues 7.1%, hyperactivity 7.1%, and integration problems 5.3%. In conclusion, mental health issues among high school students seems to be prevalent, highlighting the need for preventive measures and suitable interventions for students.

Tài liệu tham khảo

Alharbi, R., Alsuhaibani, K., Almarshad, A., & Alyahya, A. (2019). Depression and anxiety among high school student at Qassim Region. Journal of Family Medicine and Primary Care, 8(2), 504-510. https://doi.org/10.4103/ jfmpc.jfmpc_383_18

Balabanian, C., Lemos, V., & Barrios, J. (2018). Conducta prosocial en adolescentes escolarizados: comparaciones por sexo y edad [Prosocial behavior in schooled adolescents: comparisons by sex and age]. Conference: XVI Reunión Nacional y V Encuentro Internacional de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento (AACC), 209-210.

Banks, J., & Smyth, E. (2015). ‘Your whole life depends on it’: Academic stress and high- stakes testing in Ireland. Journal of Youth Studies, 18(5), 598-616. https://doi.org/10.1080/13676261.2014.992317

Bộ Y tế, Tổng cục Thống kê, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) (2010). Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam.

Bùi Văn Hồng, Vũ Đức Anh, Nguyễn Quỳnh Hoa, Chu Văn Thăng (2019). Thực trạng sức khỏe tâm thần của học sinh hai trường trung học cơ sở tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019. Tạp chí Y học cộng đồng, 6(53), 80-87.

Deb, S., Strodl, E., & Sun, H. (2015). Academic stress, parental pressure, anxiety and mental health among Indian high school students. International Journal of Psychology and Behavioral Science, 5(1), 26-34.

Goodman, R., Meltzer, H., & Bailey, V. (1998). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A pilot study on the validity of the self-report version. European Child & Adolescent Psychiatry, 7(3), 125-130. https://doi.org/ 10.1007/s007870050057

Viện Xã hội học, Đại học Queensland, Trường Y tế Công cộng Bloomberg - Đại học Johns Hopkins (2022). Điều tra sức khỏe tâm thần vị thành niên Việt Nam: Báo cáo kết quả chủ yếu. Viện Xã hội học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

26.03.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. H. M. (2024). Sức khỏe tâm thần của học sinh: nghiên cứu tại một trường trung học phổ thông ở thành phố Hà Nội. Tạp Chí Giáo dục, 24(6), 41–46. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1536

Số

Chuyên mục

Các bài báo