Thực trạng thích ứng với hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Tùng Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

Tóm tắt

Scientific research is a fundamental responsibility of lecturers at military schools which requires efficient adaptation from teachers. However, it’s a matter of fact that some young lecturers in military academies and schools have poor adaptability to research activities, encounter difficulties and confusion in research, etc., and struggle to keep up with the development of scientific research tasks at schools. This study evaluates the current situation of adaptation to scientific research activities based on the actions of young lecturers and the difference in the level of adaptability of young lecturers by seniority, teaching majors and qualifications at military academies and institutions. Correctly assessing the current situation of adaptation to scientific research activities of young lecturers is an important basis for these schools to determine policies and measures to improve the level of adaptability to scientific research activities for lecturers to meet the requirements of education, training, and scientific research activities at military schools.

Tài liệu tham khảo

Andreeva, D. A. (1972). Những vấn đề thích ứng của sinh viên: Thanh niên và giáo dục. NXB Matxcova.

Bộ Quốc phòng (2016). Điều lệ công tác nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam. NXB Hà Nội. Duffy, R. D., & Blustein, D. L. (2005). The relationship between spirituality, religiousness, and career adaptability. Journal of Vocational Behavior, 67(3), 429-440.

Dương Thị Thoan (2010). Sự thích ứng với hoạt động học tập phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa. Tạp chí Tâm lí học, 3, 12-14.

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu SPSS (tập 1, 2). NXB Hồng Đức.

Hồ Thị Trúc Quỳnh (2012). Sự thích ứng với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Tâm lí - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế, 2(22), 96-105. Martin, A. J., Nejad, H., Colmar, S., & Liem, G. A. D. (2012). Adaptability: Conceptual and empirical perspectives on responses to change, novelty and uncertainty. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 22(1), 58-81.

Nguyễn Đức Quỳnh (2019). Thích ứng với việc giải quyết các tình huống khẩn cấp của cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ biểu hiện qua sức khoẻ tinh thần. Tạp chí Tâm lí học xã hội, 10, 108-115.

Nguyễn Thị Huệ (2008). Thích ứng tâm lí xã hội với hoạt động giảng dạy trong đào tạo theo tín chỉ của giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, 235, 25-27.

Nguyễn Văn Viên (2016). Thích ứng với hoạt động giữ gìn trật tự giao thông của Thanh niên xung phong. Tạp chí Tâm lí học, 2, 19-25.

Nguyễn Xuân Thức (2005). Sự thích ứng với hoạt động rèn luyện nghiệp vụ của sinh viên đại học Sư phạm. Tạp chí Tâm lí học, 8, 46-50.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2009/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Trần Thu Hương (2015). Thích ứng với hoạt động dạy học của giảng viên trẻ tại các học viện, Trường Đại học Công an nhân dân. Tạp chí Tâm lí học xã hội, 8, 22-28.

Trường Sĩ quan Chính trị (2022). Báo cáo Tổng kết công tác khoa học và công nghệ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

26.03.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T. (2024). Thực trạng thích ứng với hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 24(6), 59–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1539

Số

Chuyên mục

Các bài báo