Tổ chức dạy học môn Toán ở tiểu học nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh

Các tác giả

  • Hà Thị Hằng Trường Tiểu học Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tóm tắt

Mathematics contributes to the formation and development of students' mathematical competence including the following core components: mathematical thinking and reasoning competence; mathematical modeling competence; mathematical problem solving competence; mathematical communication competence; competence to use tools and means to learn mathematics. Therefore, the ability to think and reason mathematically is a core competence that needs to be formed and developed for students. Research proposes a math teaching process in primary schools to develop students' mathematical thinking and reasoning competences and illustrates this process through teaching the lesson “Addition (with memory) within 20” (Math 2). To effectively develop mathematical thinking and reasoning competence for primary school students, teachers need to design teaching situations and organize practice activities corresponding to the elements and manifestations of mathematical thinking and reasoning skills for primary school students in specific content during the process of teaching Mathematics.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT). Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2021). Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học.

Đỗ Đức Thái (tổng chủ biên, 2021). Toán 2. NXB Đại học Sư phạm.

Hoàng Mai Lê, Xuân Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Đức Mạnh (2020). Hỏi đáp về đánh giá học sinh tiểu học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Lithner, J. (2008). A research framework for creative and imitative reasoning. Educational Studies in Mathematics, 67(3), 255-276. https://doi.org/10.1007/s10649-007-9104-2

Nguyễn Minh Nguyệt (2022). Quy trình tổ chức hoạt động vận dụng, trải nghiệm trong dạy học Toán ở tiểu học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt 7, 22-25.

Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang (2012). Tâm lí học đại cương. NXB Đại học Sư phạm.

Phạm Văn Hoàn (1981). Tìm tòi lời giải bài toán Số học như thế nào? NXB Giáo dục.

Đã Xuất bản

04.04.2024

Cách trích dẫn

Hà , T. H. (2024). Tổ chức dạy học môn Toán ở tiểu học nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), 33–37. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1551

Số

Chuyên mục

Các bài báo