Dạy học theo tiếp cận năng lực dựa vào nghiên cứu trường hợp trong đào tạo ngành Công nghệ thông tin ở Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Các tác giả

  • Vũ Thị Lan Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Trương Việt Phúc NCS Khoa Khoa học & Công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt

Competency-based teaching is a teaching strategy that ensures that teaching focuses on developing the competencies of lesson objectives while developing learners’ existing foundational competencies. The content of the article focuses on clarifying the concepts and characteristics of teaching competence development based on case studies; some requirements on objectives, programs and outcome standards in information technology training at the People's University of Technology and Logistics of Public Security. From there, the study clarifies some requirements, the process of developing practical cases used in teaching Information Technology and organizing case study activities for students. At the same time, articulating the benefits and challenges of teaching in a competency-based approach based on case studies will help students not only develop their existing competencies, but also help them develop their future professional competencies.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ban Chấp hành Trung ương (2017). Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đặng Thị Dạ Thủy, Nguyễn Thị Diệu Phương, Hoàng Thị Phương Ngân (2021). Thiết kế nghiên cứu trường hợp trong dạy học chủ đề “Sinh trưởng và phát triển ở thực vật” (Sinh học 11) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Tạp chí Giáo dục, 506, 24-28.

Nguyễn Thanh Thủy (2022). Dạy học môn Lí luận dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Trần Khánh Đức (2014). Lí luận và phương pháp dạy học phát triển năng lực và tư duy sáng tạo. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trần Khánh Đức (2015). Năng lực và năng lực học tập. Tạp chí Giáo dục, 357, 19-21.

Vũ Thị Lan (2014). Dạy học dựa vào nghiên cứu trường hợp ở đại học. NXB Bách khoa.

Zainal, Z. (2007). Case study as a Research Method. Faculty of Management and Human Resource Development University Technology Malaysia.

Đã Xuất bản

04.04.2024

Cách trích dẫn

Vũ , T. L., & Trương, V. P. (2024). Dạy học theo tiếp cận năng lực dựa vào nghiên cứu trường hợp trong đào tạo ngành Công nghệ thông tin ở Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), 305–309. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1603

Số

Chuyên mục

Các bài báo