Vận dụng giáo dục STEAM trong hoạt động cho trẻ làm quen với toán ở trường mầm non

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thảo Nguyên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Tóm tắt

The process of education and training innovation needs to be focused from the preschool level and continue at the next levels to create unity and sustainable development. STEAM education is not about “cramming knowledge” but through proactive activities, children will naturally dominate the world, suitable for preschool children. This study offers some directions for applying STEAM education in activities to familiarize children with Math in preschool, and how to integrate STEAM education into activities. From there, you will understand the lesson faster, be more interested and proactive in learning. Applying STEAM education in activities to familiarize children with Math helps children absorb knowledge naturally, without forcing them, thereby making them more interested in the subject, developing skills and acquiring knowledge.

Tài liệu tham khảo

Albahar, M., & Alammari, A. (2022). A Survey on STEAM Education in Saudi Arabia: Early Childhood. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 13(5), 1-6. Hoàng Thị Phương (chủ biên), Lã Thị Bắc Lý, Bùi Thị Lâm, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Vũ Thanh Vân (2021). Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non. NXB Đại học Sư phạm. Nguyễn Mạnh Tuấn (2023). Nhận thức của giáo viên về tổ chức hoạt động giáo dục STEAM dựa trên vui chơi cho trẻ mẫu giáo: một khảo sát định lượng. Tạp chí Giáo dục, 23(23), 53-58. Nguyễn Như Huệ, Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Lê Kim Anh, Nguyễn Thị Hoa Xuân, Trần Thị Hương Quỳnh, Nguyễn Kim (2023). Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo mô hình giáo dục STEAM cho nhóm trẻ khuyết tật phát triển. Tạp chí Giáo dục, 23(4), 25-30.

Nhữ Thị Việt Hoa (2023). Tiến trình dạy học STEAM cho trẻ 5-6 tuổi theo định hướng thiết kế kĩ thuật. Tạp chí Giáo dục, 23(4), 19-24. Pomeroy, R. (2016). From STEM to STEAM: Science and Art Go Hand-in-Hand. Scientific American. Vũ Thị Kiều Trang (2022). Thực trạng giáo dục STEAM cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Tạp chí Giáo dục, 22(8), 19-24.

Đã Xuất bản

03.05.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T. N. (2024). Vận dụng giáo dục STEAM trong hoạt động cho trẻ làm quen với toán ở trường mầm non. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 2), 12–16. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1675

Số

Chuyên mục

Các bài báo