Phát triển tư duy khái quát hóa, xác định và sử dụng dạng mẫu trong dạy học tin học giai đoạn giáo dục cơ bản

Các tác giả

  • Nguyễn Nguyên Hương Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Hồ Cẩm Hà Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Computational thinking has been researched by many educational scientists around the world and has been identified as one of the goals of educational programs in many countries. The 2018 general education curriculum for Informatics has determined that the subject of Informatics needs to develop students' computational thinking and the ability to generalize, identify and use patterns is one of the elements that create computational thinking. This article focuses on clarifying the formation and development of generalized thinking, analyzing the characteristics of three major strands of knowledge in the subject of Informatics in the context of researching generalized thinking. From there, we propose three directions and measures in teaching Information Technology at the basic education stage to develop the ability to generalize, identify and use samples. The research results of the article have practical value in developing students' ability to generalize and recognize patterns as well as contribute to developing students' computational thinking ability.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cao Thị Hà (2012). Phát triển năng lực tương tự hóa, đặc biệt hóa và khái quát hóa cho học sinh trong dạy học hình học không gian ở trường Trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 300, 32-42.

Barefoot Computing (n.d.). Computational Thinking Concepts and Approaches. https://www.barefootcomputing.org/ concept-approaches/computational-thinking-concepts-and-approaches

Đa Vư Đôv, V. V. (2000). Các dạng khái quát hóa trong dạy học (những vấn đề logic - tâm lí học của cấu trúc các môn học). Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Halim, S., Halim, F., & Effendy, S. (n.d.). Visualising data structures and algorithms through animation. National University of Singapore. https://visualgo.net/en

Kong, S.-C., Abelson, H., & Kwok, W.-Y. (2022). Introduction to Computational Thinking Education in K–12. In Computational Thinking Education in K–12. https://doi.org/10.7551/mitpress/13375.003.0002

Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang (2015). Giáo trình Tâm lí học đại cương. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Văn Hiền, Ngô Văn Hưng, Đặng Hùng Dũng (2018). Thực trạng rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần “Sinh học cơ thể” (Sinh học 11). Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 206-211.

Pi, Y., Liao, W., Liu, M., & Lu, J. (2008). Theory of Cognitive Pattern Recognition. In Pattern Recognition Techniques, Technology and Applications (Issue November). https://doi.org/10.5772/6251

Triệu Thị Thu Hiền (2011). Giúp học sinh tiểu học tập luyện thao tác khái quát hóa trong dạy học giải toán. Tạp chí Giáo dục, 259, 49; 54.

University of Canterbury. (n.d.). Computational Thinking and CS Unplugged. https://www.csunplugged.org/en/ computational-thinking/

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35. https://doi.org/10.1145/ 1118178.1118215

Wing, J. M. (2010). Computational Thinking: What and Why? https://www.cs.cmu.edu/~CompThink/resources/ TheLinkWing.pdf

Đã Xuất bản

03.05.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, N. H., & Hồ, C. H. (2024). Phát triển tư duy khái quát hóa, xác định và sử dụng dạng mẫu trong dạy học tin học giai đoạn giáo dục cơ bản. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 2), 68–74. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1686

Số

Chuyên mục

Các bài báo