Mô hình đánh giá chương trình đào tạo đại học

Các tác giả

  • Đặng Thành Hưng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Trần Thị Tố Oanh Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

Đánh giá chương trình đào tạo đại học (CTĐT) là vấn đề đang được tranh luận nhiều. Ngoài việc xác định các tiêu chí, chỉ số kĩ thuật và quy trình đánh giá thì ngay cả quan niệm về lượng định và đánh giá cũng chưa thật sáng tỏ. Quan niệm mới về đánh giá, lượng định, chương trình đào tạo và đánh giá chương trình đào tạo đại học theo hướng tập trung vào chất lượng; khuyến cáo một mô hình đánh giá gồm hệ thống tiêu chí và chỉ số chất lượng, nguyên tắc và quy trình giúp đánh giá CTĐT đầy đủ và chính xác hơn.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2016). Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Thị Hải Yến (2017). Xây dựng bộ tiêu chí năng lực giảng dạy của giảng viên chương trình đào tạo POHE tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Nghiên cứu trên nhóm giảng viên giảng dạy ngành Rau-Hoa quả và Cảnh quan). Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dự thảo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa các trình độ của giáo dục đại học. Địa chỉ website https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/co-11-tieu-chuan-danh-gia-chat-luong-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-tu-xa-post206105.gd

Đặng Thành Hưng (2004). Những chức năng cơ bản của chương trình giáo dục. Tạp chí Giáo dục, số 91, tr 13-15.

Đặng Thành Hưng, Trần Thị Tố Oanh (2014). Bản chất và đặc điểm của kĩ năng xã hội. Tạp chí Khoa học giáo dục, số 100, tr 9-10; 38 và số 101, tr 17-19; 37.

Đỗ Lệ Hà (2016). Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo tiên tiến khối ngành kĩ thuật ở Việt Nam. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Đại học Thái Nguyên.

Yarbrough, D.B., Shula, L.M., Hopson, R.K., & Caruthers, F.A. (2010). The Program Evaluation Standards: A guide for evaluators and evaluation users (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.01.2021

Cách trích dẫn

Đặng, T. H., & Trần, T. T. O. (2021). Mô hình đánh giá chương trình đào tạo đại học . Tạp Chí Giáo dục, 494(2), 6–11. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/17

Số

Chuyên mục

Các bài báo