Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn khoa học tự nhiên theo hướng trải nghiệm ở một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thúy Hà Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
  • Hà Lan Hương Trường Trung học sơ sở Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tóm tắt

Natural Science subjects according to the 2018 General Education program for secondary school students will be taught from the 2021-2022 school year, with the goal of forming and developing a scientific worldview in students, contributing to educating students to love nature, respect the laws of nature, and thereby know how to behave with nature in accordance with the requirements of sustainable social and environmental development. This article presents the current situation of teaching Natural Sciences in the direction of experience in some secondary schools in Bac Ninh city and proposes a number of appropriate measures to improve the quality of teaching Natural Sciences an experiential direction. The measures proposed in the article are urgent and highly feasible, serving as a direction to improve the quality of teaching Natural Sciences in an experiential direction for secondary school students in the study area.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Brownlee, J. L., Ferguson, L., Scholes, L., McDonald, S. Stahl, G., Comber, B., & Mills, R. (2021). Middle school students’ science epistemic beliefs - Implications for measurement. International Journal of Educational Research, 105, Article number: 101719. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101719

Cao Thị Sông Hương (2017). Học tập thông qua trải nghiệm trong dạy học Vật lí. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 165-167.

Kolb, D. A. (2015). Experiential Learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Lund, A. B., & Cyvin, J. (2022). Storyline in natural science teacher education - An approach to the coherence between theory and practice. International Journal of Educational Research (Open 3, 100104).

Nguyễn Đức Mậu, Đặng Thị Vân (2019). Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học hóa vô cơ lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực. Tạp chí Giáo dục, 450, 41-47.

Nguyen Huu Tuyen (2018). Designing experiential activity themes in teaching maths to lower secondary students congruent with the new general education curriculum in Viet Nam. Acmerica Journal of Educational Reaseach, 6(1), 396-402.

Nguyễn Thị Hằng, Đào Thị Ngọc Minh (2018). Học tập trải nghiệm - lí thuyết và vận dụng vào việc thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn học ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 433, 36-40.

Nguyễn Thị Thùy Trang (2017). Thiết kế các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chương I Hóa học lớp 11 nâng cao theo định hướng phát triển năng lực. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 62(4), 78-90.

Đã Xuất bản

03.05.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. H., & Hà, L. H. (2024). Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn khoa học tự nhiên theo hướng trải nghiệm ở một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 2), 238–244. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1726

Số

Chuyên mục

Các bài báo