Thực trạng quản lí dạy học môn lịch sử theo định hướng giáo dục công dân toàn cầu tại các cơ sở giáo dục trung học phổ thông thuộc hệ thống giáo dục Vinschool

Các tác giả

  • Nguyễn Vân Anh Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Lê Thị Thúy Mai Trường liên cấp Vinschool The Harmony

Tóm tắt

Vietnam's educational goals are determined in the 2019 Education Law and realized by the Ministry of Education and Training by promulgating the 2018 General Education Program with many changes towards a better assess to global education. To achieve the above goal, the Vinschool education system has developed the school education program in general and the History subject program in particular based on the above regulations; combining and applying the most advanced points of educational programs around the world. This article studies the current situation of managing teaching activities in History at the high school level according to the orientation of global citizenship education at the Vinschool education system. The implementation of teaching History using this method at the Vinschool education system has achieved a number of remarkable results, however in practice, there still exist a number of issues that need to be researched and improved for better educational results.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT, Ngân hàng phát triển châu Á (Dự án phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp - Học viện Quản lí Giáo dục) (2014). Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo (quyển 1). NXB Đại học Sư phạm.

Lương Việt Thái (2022). Báo cáo tổng kết đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam”, mã số: KHGD/16-20.ĐT.009.

Nguyễn Lộc (2010). Lí luận về quản lí. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Kiểm (2008). Những vấn đề cơ bản của Khoa học quản lí giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Kiểm, Nguyễn Xuân Thức (2012). Đại cương khoa học quản lí và quản lí giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Thị Lan (2020). Giáo dục công dân toàn cầu qua môn Lịch sử cấp Trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 34, 17-21.

UNESCO (2018). Global Citizenship Education in Practice: A Literature Review.

Đã Xuất bản

03.05.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. A., & Lê, T. T. M. (2024). Thực trạng quản lí dạy học môn lịch sử theo định hướng giáo dục công dân toàn cầu tại các cơ sở giáo dục trung học phổ thông thuộc hệ thống giáo dục Vinschool. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 2), 271–277. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1731

Số

Chuyên mục

Các bài báo