Thực trạng đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lí giáo dục tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Các tác giả

  • Nguyễn Đăng Trung Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tóm tắt

In the current integration trends, Hanoi Metropolitan University recognizes the utmost importance of the development and assessment of Learning Outcome Standards for training programs, including postgraduate training programs. This demonstrates the university’s responsibility in human resource training to serve the socio-economic development of the capital city of Hanoi. This article studies the current situation of evaluating learning outcome standards for master's training programs in Educational Management at Hanoi Metropolitan University. The research findings will serve as the foundation for establishing criteria for evaluation of the learning outcomes and innovating the postgraduate training process at the university, helping the university improve its training process to ensure increasing quality, aligning with social requirements and integration trends.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Đỗ Thị Thúy Hằng (2014). Đánh giá trong giáo dục. NXB Khoa học và Kĩ thuật.

Kaoru Ixikaoa (1990). Quản lí chất lượng theo phương pháp Nhật. NXB Khoa học và Kĩ thuật.

Nguyễn Đức Chính (2002). Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Đức Minh (2012). Một số vấn đề về đánh giá theo kiến thức, kĩ năng và năng lực của học sinh. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, 84, 12-13

Nguyễn Phúc Châu (2006). Các yếu tố cơ bản tác động đến chất lượng quản lí trường học. Đề tài khoa học cấp Bộ, mã số B.2002-53-25.

Nguyễn Quang Thuấn (2016). Đánh giá theo định hướng năng lực. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, 32(2), 35-39.

Nguyễn Viết Sự (2006). Phát triển hệ thống đào tạo sư phạm kĩ thuật nhằm tăng cường quy mô và chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục nghề nghiệp. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, 7, 18- 22

Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Như Mai (2005). Đảm bảo chất lượng. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Phạm Thành Nghị (2000). Quản lí chất lượng giáo dục đại học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quốc hội (2018). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Luật số 34/2018/QH14, ban hành ngày 19/11/2018.

Trần Khánh Đức (2004). Quản lí và kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO & TQM. NXB Giáo dục.

Đã Xuất bản

03.05.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, Đăng T. (2024). Thực trạng đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lí giáo dục tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 2), 326–333. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1740

Số

Chuyên mục

Các bài báo