Thực trạng đảm bảo chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học ở Học viện An ninh Nhân dân theo tiếp cận AUN-QA

Các tác giả

  • Vũ Văn Khoa Học viện An ninh nhân dân - Bộ Công an

Tóm tắt

AUN-QA set of standards ensures the quality of the network of leading universities in Southeast Asia, training programs and university activities. AUN-QA plays an important role in improving the quality of higher education in the ASEAN region and promoting cooperation and exchange of expertise among member universities. This article presents some theoretical issues about ensuring the quality of university activities and explores the current situation of ensuring the quality of scientific research activities according to the AUN-QA approach at the People's Security Academy through the evaluation of officials, lecturers, students and police units and localities using the Academy's training products. Using the quality assurance model according to AUN-QA helps higher education institutions have a scientific theoretical basis to improve training quality, contributing to the supply of high-quality human resources to serve the process of developing the country.

Tài liệu tham khảo

AUN-QA (2009). Sổ tay thực hiện hướng dẫn đảm bảo chất lượng trong mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học Đông Nam Á (bản dịch). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Học viện An ninh nhân dân - Bộ Công an (2022). Báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2014-2022.

Lê Đức Ngọc, Lê Thị Linh Giang (2016). Mô hình đảm bảo chất lượng trường đại học địa phương: Đảm bảo chất lượng bên trong và đảm bảo chất lượng bên ngoài. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 32(1), 41-50.

Nguyễn Hữu Cương (2017). Phân biệt 3 mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục đại học: kiểm định chất lượng, đánh giá chất lượng và kiểm toán chất lượng. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, 33(1), 91-96. Nguyễn Hữu Cương, Phạm Thị Tuyết Nhung, Tạ Thị Thu Hiền, Phạm Thị Hương (2021). Nghiên cứu về các công cụ đảm bảo chất lượng bên trong ở một số cơ sở giáo dục đại học trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam. Tạp chí Giáo dục, 493, 13-17.

Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Trọng, Nguyễn Minh Trí (2015). Phát triển và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học - Thực tiễn tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. Kỉ yếu hội thảo Chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 15 năm xây dựng và phát triển, tr 134-139.

Quốc hội (2018). Luật Giáo dục đại học. Luật số 42/VBHN-VPQH, ban hành ngày 10/12/2018.

Trần Anh Vũ, Lê Nữ Anh Thắng (2016). Thực trạng hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong của một số trường đại học công lập Việt Nam. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 5, 43-46.

UNESCO (2017). Internal quality assurance: eight universities share their experiences. http://www.iiep.unesco.org/en/ internal-quality-assurance-eight-universities-share-their-experiences-4002

Đã Xuất bản

03.05.2024

Cách trích dẫn

Vũ, V. K. (2024). Thực trạng đảm bảo chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học ở Học viện An ninh Nhân dân theo tiếp cận AUN-QA. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 2), 334–339. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1741

Số

Chuyên mục

Các bài báo