Đánh giá thực trạng quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học theo mô hình PDCA (Plan - Do - Check - Act) trong một số trường đại học Việt Nam

Các tác giả

  • Huỳnh Ngọc Thành Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng
  • Nguyễn Quang Giao Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt

Scientific research in universities not only serves technology transfer for manufacturing, business/ service, but also serves to innovate the management and training of the university itself, meet the requirements of higher education reform in the current period. This article presents the research results that assess the current status of scientific research management at universities in Vietnam according to the PDCA (Plan - Do - Check - Act) cycle. Based on survey data of 500 managers and lecturers of seven outstanding universities across the country, the article has shown that the current situation of scientific research management at universities in Vietnam is still inadequate. Therefore, a number of solutions are proposed to promote the application of PDCA cycle in the management of scientific research activities at Vietnamese universities.

Tài liệu tham khảo

Bacon, F. (1878). Novum organum. Clarendon Press.

Bộ GD-ĐT (2008). Quyết định số 29/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 Ban hành Quy định chu kì và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Bộ GD-ĐT (2014). Quyết định số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Deming, W. Edwards (2000). Out of the crisis. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Lương Đình Hải, Phan Thị Thanh Thảo, Đinh Đức Tài, Phạm Hùng Hiệp (2021). Năng suất công bố của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020: dữ liệu từ Scopus. Tạp chí Giáo dục, 498, 1-6.

Nguyễn Văn Tuấn (2016). Năng suất khoa học Việt Nam qua công bố quốc tế 2001-2015. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 10A, 49-54.

Shokraiefard, A. (2011). Continuous Quality Improvement in Higher Education: A case study in Engineering School of Boras University. Dissertation, University of Borås/School of Engineering.

Thái Văn Thành, Nguyễn Như An (2015). Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học trước bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tạp chí Giáo dục, 352, 7-10.

Walter A. Shewhart (1980). Economic control of quality of manufactured product. Milwaukee: American Society for Quality.

Đã Xuất bản

05.07.2021

Cách trích dẫn

Huỳnh , N. T., & Nguyễn , Q. G. (2021). Đánh giá thực trạng quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học theo mô hình PDCA (Plan - Do - Check - Act) trong một số trường đại học Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 505(1), 54–59. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/176

Số

Chuyên mục

Các bài báo