Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Tiếng Anh ở trường trung học phổ thông trong bối cảnh chuyển đổi số

Các tác giả

  • Hà Ánh Phượng Trường THPT Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Tóm tắt

“In recent years, integrating Information Technology into teaching English has become increasingly common in the context of digital transformation (Susanty et al., 2021). Unlike many other subjects, English is one of the leading subjects embracing technological innovations. English classes no longer rely solely on projectors, PowerPoint presentations, and interactive boards but also incorporate virtual classrooms, AI-powered English error correction software, global speech training software leveraging Big Data, or virtual reality technologies that enable students to virtually travel to other countries without leaving the classroom. As a result, school management, classroom organizational models, and the roles of teachers and students are also changing. In this study, the author employs document analysis to systematize some theoretical issues regarding the management of technology integration in teaching English at the high school level. The theoretical framework developed will be significant for managing the process of applying information technology in teaching English in high schools during the implementation of the 2018 General Education Program.

Tài liệu tham khảo

Appiah-Kubi, P., & Annan, E. (2020). A review of a collaborative online international learning. International Journal of Engineering Pedagogy, 10(1), 109-124. https://doi.org/10.3991/ijep.v10i1.11678

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bradley, V. M. (2021). Learning Management System (LMS) use with online instruction. International Journal of Technology in Education (IJTE), 4(1), 68-92. https://doi.org/10.46328/ijte.36 Buabeng-Andoh, C. (2012). Factors influencing teacher’s adoption and integration of information and communication technology into teaching: A review of the literature. International Journal of Education and Development using ICT, 8(1), Open Campus, The University of the West Indies, West Indies. Retrieved March 25, 2024 from https://www.learntechlib.org/p/188018/

Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc (2023). Chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật. Đào Thị Tâm (2018). Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng hứng thú trong giờ học tiếng Anh. Kỉ yếu hội thảo quốc tế: Giáo dục cho mọi người, tr 62-69. Esparza, D. E. I., Diaz, F. J., Echeverria, T. K. S., Hidrobo, S. R. A., Villavicencio, D. A. L., & Ordonez, A. R. (2020, June). Information security issues in educational institutions. In 2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) (pp. 1-7). IEEE. Hà Văn Dũng, Nguyễn Huy Hùng (2022). Đề xuất khung lí luận về quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, 22(số đặc biệt 9), 62-68.

Kinicki, A., & Williams, B. K. (2020). Management: A practical introduction. McGraw-Hill. Masegenya, S., & Mwila, P. (2023). Information and communication technology usage in record keeping in public secondary schools in Ilemela Municipality, Tanzania. International Journal of Information Systems and Informatics, 4(1), 1-17.

Midoro, V. (2012). Technology-enhanced assessment in education. UNESCO Institute for Information Technologies in Education. France.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108, 1017-1054.

Nguyễn Quang Thuận (2023). Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục Công dân ở trường trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Xuân Trung (2016). Xác định thuật ngữ bài giảng điện tử và giáo án điện tử. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 67(128), 59-62.

Phạm Đức Hồng (2020). Quản lí cơ sở vật chất để thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông. Tạp chí Khoa học Quản lí giáo dục, 03(27), 2354-0788.

Phạm Thị Lệ Hằng (2016). Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 223-225. Stair, R., & Reynolds, G. (2020). Principles of Information Systems: A Managerial Approach. Boston, MA: Cengage.

Susanty, L., Hartati, Z., Sholihin, R., Syahid, A., & Liriwati, F. Y. (2021). Why English teaching truth on digital trends as an effort for effective learning and evaluation: opportunities and challenges: analysis of teaching English. Linguistics and Culture Review, 5(S1), 303-316.

Thái Thanh Tùng (2021). Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trần Minh Hùng (2014). Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường trung học phổ thông. NXB Đại học Huế. Triệu Thị Thu (2012). Biện pháp quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 57(10), 107-114. UNESCO (2018). Khung năng lực kĩ thuật số dành cho giáo viên. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000265721

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Hà, Ánh P. (2024). Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Tiếng Anh ở trường trung học phổ thông trong bối cảnh chuyển đổi số. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 142–147. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1808

Số

Chuyên mục

Các bài báo