Biện pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cho sinh viên theo hướng phát triển năng lực trong các trường đại học hiện nay

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Cẩm Chi Trường Đại học Đại Nam

Tóm tắt

Innovating testing and evaluating learning outcomes in the direction of developing the competence of university students is currently an inevitable trend to help lecturers and students adjust teaching and learning activities of subjects, improve the school’s training quality. Therefore, the content of the article focuses on clarifying the theoretical basis and characteristics of testing and assessment according to the competence approach; from there, we propose measures to innovate testing and evaluate learning outcomes in the direction of developing students’ competence such as: raising awareness and responsibility of managers and lecturers on testing innovation, assessment towards developing students’ competence; establishing a system of target standards, requiring assessment according to specific criteria and make it public to learners; diversifying assessment forms and methods; organizing and guiding to create opportunities for students to participate in the assessment process and improve their initiative and positivity in studying and researching subjects. The above measures, applied synchronously and effectively by managers and lecturers, will contribute to improving the training quality of current educational institutions.

Tài liệu tham khảo

Đặng Thành Hưng (2012). Năng lực và giáo dục theo tiếp cận năng lực. Tạp chí Quản lí Giáo dục, 43, 5-11.

Đoàn Tiến Trung (2020). Quản lí các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học cơ sở thành phố Nam Định theo hướng phát triển năng lực. Luận văn thạc sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Fisher, D., & Frey, N. (2007). Checking for Understanding - Formative assessment techniques for your classroom. Printed in United States of America by ASCD.

Hoàng Đức Nhuận, Lê Đức Phúc (1996). Cơ sở lí luận của việc đánh giá chất lượng học tập của học sinh phổ thông. Chương trình khoa học cấp Nhà nước, mã số KX-07-08.

Hoàng Phê (chủ biên, 2005). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Nguyễn Công Khanh (2014). Giáo trình kiểm tra, đánh giá trong giáo dục theo tiếp cận năng lực. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Công Khanh (chủ biên), Đào Thị Oanh (2015). Giáo trình kiểm tra, đánh giá trong giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Vǎn Tảo, Bùi Hiền (2001). Từ điển Giáo dục học. NXB Từ điển Bách khoa.

Sái Công Hồng, Lê Thái Hưng, Lê Thị Hoàng Hà, Lê Đức Ngọc (2017). Giáo trình Kiểm tra, đánh giá trong dạy học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Torrance, H., & Pryor, J. (1998). Investigating Formative Assessment teaching, learning and assessment in the classroom. Printed by Marston Lindsay Ross International Ltd, Oxford.

Trần Bá Hoành (2006). Đánh giá trong giáo dục. NXB Giáo dục.

Trần Thị Cẩm Tú (2023). Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo tiếp cận năng lực trong các cơ sở giáo dục hiện nay. Kỉ yếu hội thảo khoa học, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, tr 107-113.

Trần Thị Tuyết Oanh (2009). Đánh giá và đo lường kết quả học tập. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Thị Tuyết Oanh (2014). Đánh giá kết quả học tập. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Trọng Thủy, Nguyễn Quang Uẩn (1998). Tâm lí học đại cương. NXB Giáo dục.

Tremblay, D. (2002). Adult Education, a Lifelong Journey: The Competency-Based Approach: Helping learners become autonomous. Gouvernement du Quebec.

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. C. C. (2024). Biện pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cho sinh viên theo hướng phát triển năng lực trong các trường đại học hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 263–268. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1838

Số

Chuyên mục

Các bài báo