Một số yêu cầu khi đánh giá giờ học văn hóa phổ thông theo hướng tích cực hóa học tập của học sinh trường cao đẳng nghệ thuật

Các tác giả

  • Ngô Quỳnh Vân Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Tóm tắt

Tích cực hóa học tập của học sinh là một yêu cầu không thể thiếu đối với người học nói chung, học sinh khối văn hóa phổ thông của các trường cao đẳng nghệ thuật nói riêng, bởi nó quyết định đến hiệu quả, chất lượng đào tạo. Bài báo trình bày một số đặc điểm dạy học văn hóa phổ thông ở trường cao đẳng nghệ thuật, từ đó đưa ra một số yêu cầu khi đánh giá giờ học văn hóa theo hướng tích cực hóa học tập của học sinh các trường này. Kết quả nghiên cứu giúp nhà quản lí dựa vào yêu cầu này để thiết kế phiếu dự giờ, đánh giá giờ dạy nhằm nâng cao hiệu quả dạy học các môn văn hóa phổ thông, góp phần nâng cao kết quả học tập đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Đặng Thành Hưng (2002). Dạy học hiện đại: Lí luận - Biện pháp - Kĩ thuật. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đặng Thành Hưng (2004). Hệ thống kĩ năng học tập hiện đại. Tạp chí Giáo dục, số 78, tr 25-27.

Đặng Thành Hưng (2012). Lí thuyết phương pháp dạy học. NXB Đại học Thái Nguyên.

Đặng Thành Hưng (2013a). Kĩ năng dạy học và tiêu chí đánh giá. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 88, tr 5-9.

Đặng Thành Hưng (2013b). Thiết kế bài học và tiêu chí đánh giá. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 94, tr 4-7.

Đặng Thành Hưng, Khổng Mạnh Điệp (2018). Các kĩ năng dạy học hợp tác ở tiểu học. Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 129, tr 33-36.

Ngô Quỳnh Vân (2018). Thiết kế bài học theo hướng tích cực hóa học tập của người học trong dạy học các môn văn hóa ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, tr 240-244; 234.

Trần Thị Tuyết Oanh (2010). Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kĩ năng sư phạm của sinh viên ở các trường đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên trong xu thế hội nhập. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số: B2008-17-151.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.01.2021

Cách trích dẫn

Ngô, Q. V. (2021). Một số yêu cầu khi đánh giá giờ học văn hóa phổ thông theo hướng tích cực hóa học tập của học sinh trường cao đẳng nghệ thuật. Tạp Chí Giáo dục, 494(2), 21–25. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/19

Số

Chuyên mục

Các bài báo