Tìm hiểu về tính cách thương hiệu đại học, quản trị thương hiệu đại học

Các tác giả

  • Nguyễn Anh Thư Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Higher education in Vietnam has been shifting toward expanding institutional autonomy, public participation, and deploying quality accreditation. This has forced universities to put more efforts into building and developing the university brand reputation to increase their appeal to students and community. Therefore, building and managing university brands have gained traction. In this paper, a new model of university brand management is proposed. Three groups of research directions are recommended, including: research on total university brand management, university brand personality itself, and the relationship between university brand personality and the other factors of the university brand management model. The new model of university brand management offers a systematic picture effectively supporting universities in their brand management. The proposed research directions hopefully contribute to the development of an interdisciplinary field between brand management and higher education.

Tài liệu tham khảo

Aaker, D. (2014). Brand Strategy. Aaker bàn về thương hiệu (bản dịch của Thanh Bình, 2021). NXB Hồng Đức & Công ty cổ phần sách BizBooks.

Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, XXXIV, 347-356.

Azoulay, A., & Kapferer, J.-N. (2003). Do brand personality scales really measure brand personality? Journal of Brand Management, 11(2). https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540162

Bagautdinova, N. G., Gorelova, Y. N., & Polyakova, O. V. (2015). University Management: From Successful Corporate Culture to Effective University Branding. Procedia Economics and Finance, 26. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00836-9

Chiaravalle, B., & Schenck, B. F. (2015). Branding for dummies(Bản dịch tiếng Việt của Khánh Trang, 2019). NXB Công thương & Công ty Sách Thái Hà.

Đặng Thanh Vân (2020). 10 bước cất cánh thương hiệu (3rd ed.). NXB Lao động - Xã hội.

Đinh Xuân Khoa, Phạm Minh Hùng (2018). Quản trị thương hiệu trường đại học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, 47(2B), 12-19.

Fridstrom, M., Strömberg, A., & Yanghan, Q. (2020). Toward universal personality dimensions – A descriptive study of the validity of a proposed universal brand personality scale in a Swedish context [Bachelor thesis].

Linnaeus University, Sweden. Geer, K. (2021). A consumer driven approach to brand personality development in higher education. Faculty Research Day.

Keller, K. L. (2013). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity (4th ed.). Pearson Education Limited.

Kumar, A. (2018). Story of Aaker’s brand personality scale criticism. Spanish Journal of Marketing - ESIC, 22(2). https://doi.org/10.1108/SJME-03-2018-005

Nguyễn Quốc Thịnh (2018). Giáo trình Quản trị thương hiệu. NXB Thống kê.

Pinna, R., Carrus, P. P., Musso, M., & Cicotto, G. (2017). The student–university identification and its impacts on the students’ extra role behaviours. An empirical investigation. Proceedings of 20th Excellence in Services International Conference.

Polyorat, K., & Preechapanyakul, W. (2020). University branding: The impact of university personality on univeristy distinctiveness and university identification. Journal of Critical Reviews, 7(5), 703-709.

Phạm Thị Huyền, Nguyễn Tiến Dũng (2008). Tăng cường giá trị thương hiệu của trường đại học. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, 8, 22-24.

Phạm, T. M. L. (2014). Tài sản thương hiệu của trường đại học theo cảm nhận sinh viên - Nghiên cứu tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 200, 79-87.

Rauschnabel, P. A., Krey, N., Babin, B. J., & Ivens, B. S. (2016). Brand management in higher education: The University Brand Personality Scale. Journal of Business Research, 69(8). https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.01.023

Schade, M., Piehler, R., & Burmann, C. (2014). Sport club brand personality scale (SCBPS): A new brand personality scale for sport clubs. Journal of Brand Management, 21. https://doi.org/10.1057/bm.2014.36

Sung, M., & Yang, S. U. (2008). Toward the model of university image: the influence of brand personality, external prestige, and reputation. Journal of Public Relations Research, 20(4), 357-376. https://doi.org/10.1080/10627260802153207

Trần Minh Đạo (2023). Giáo trình Marketing căn bản. NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

Triệu Thái Dương, Nguyễn Phước Quý Quang (2021). Giải pháp chiến lược phát triển thương hiệu Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học & Phát triển Kinh tế, Trường Đại học Tây Đô, 13, 1-14.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.06.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, A. T. (2024). Tìm hiểu về tính cách thương hiệu đại học, quản trị thương hiệu đại học. Tạp Chí Giáo dục, 24(11), 53–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1909

Số

Chuyên mục

Các bài báo