Vận dụng phương pháp Reggio Emilia trong phát triển kĩ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non

Các tác giả

  • Dương Thị Thuý Vinh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Mai Diệu Thuý Sinh viên Lớp K56B Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  • Vi Thị Kiều Sinh viên Lớp K56B Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

Developing pre-reading skills is one of the important tasks to help 5-6-year-old children effectively use Vietnamese as a means of communication and be ready to enter grade 1. In preschool, teachers have implemented this practice. This task can be accomplished in many different ways, in which the application of advanced educational methods such as the Reggio Emilia method has certain meaning and effectiveness for children's development. Based on learning about the Reggio Emilia method and the task of developing pre-reading skills in the current preschool education program, the article proposes some measures to apply the Reggio Emilia method in developing pre-reading skills for 5-6 years old children in preschool. These measures include: Building a rich writing environment inside and outside the classroom; using light boxes during children's activities. Effective implementation of these measures will contribute to improving the effectiveness of education to develop pre-reading skills for 5-6 years old children in preschool and meet the requirements of the program.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2021). Chương trình Giáo dục mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Thị Việt, Trần Thị Kim Huệ (2023). Thực trạng và biện pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 5-6 tuổi theo phương pháp Reggio Emilia ở một số trường mầm non thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 9), 206-212.

Cadwell, L.B. (2018). Phương pháp giáo dục Reggio Emilia (An Vi dịch). NXB Lao động và Công ty Cổ phần sách Thái Hà.

Dương Thị Thúy Vinh (2019). Giáo trình Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. NXB Đại học Thái Nguyên.

Đặng Thị Ngọc Phượng, Ngô Thị Bích Ngọc (2024). Thực trạng phát triển khả năng tiền đọc viết cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm tại các trường mầm non thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Giáo dục, 24(4), 41-46.

Đinh Hồng Thái (2012). Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Hoàng Phê (chủ biên, 1992). Từ điển tiếng Việt. Trung tâm từ điển ngôn ngữ.

Lê Thị Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết (2021). Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) (theo Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020). NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên, 2018). Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Bích Thuỷ (2010). Trao đổi một vài thông tin về phương pháp giáo dục Reggio Emilia. Tạp chí Giáo dục, 233, 28-30.

Nguyễn Thị Hải Thanh (2017). Phát triển khả năng tiền đọc, viết qua hoạt động trải nghiệm với sách. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 46-48.

Nguyễn Thị Thành (2022). Giới thiệu hướng tiếp cận Reggio Emilia và ứng dụng trong bối cảnh đổi mới giáo dục mầm non tại Việt nam. Tạp chí Giáo dục, 22(6), 20-25.

Vũ Thúy Hoàn (chủ biên, 2020). Giáo trình Xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non. NXB Đại học Quốc gia. Vu, H. (2022). Reggio Emilia educational environment and its application in some preschools in Hanoi city. Scientific journal of Tan Trao University, 8(4), 138-144.

Đã Xuất bản

20.05.2024

Cách trích dẫn

Dương, T. T. V., Mai, D. T., & Vi, T. K. (2024). Vận dụng phương pháp Reggio Emilia trong phát triển kĩ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 4), 7–12. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1965

Số

Chuyên mục

Các bài báo