Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực nhận thức khoa học tự nhiên của học sinh cấp trung học cơ sở

Các tác giả

  • Võ Thị Bích Huyền Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt

Building a toolkit to assess student competence is essential to support teachers and educators in learner’s qualities and competency-based testing and assessment. In order to achieve the goal of learner’s qualities and competency-based renovation of form and assessment method as stated in the 2018 general education Curriculum in Natural Sciences, on the basis of specific manifestations of the natural science cognitive competency of secondary school students, the article focuses on developing an assessment toolkit including typical tools: checklists, scales, rubrics and PISA approach exercises, along with an instruction manual for each tool. The development of the toolkit aims to provide natural science teachers with useful reference materials, effectively supporting the assessment of students’ competences in secondary schools.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2014). Tài liệu tập huấn PISA 2015 và các dạng câu hỏi do OECD phát hành - Lĩnh vực khoa học.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lực môn Khoa học tự nhiên.

Bùi Anh Kiệt (chủ biên), Võ Thị Thanh Phương, Đỗ Thị Phương Thảo, Bùi Phương Thanh Huấn (2023). Giáo trình Đánh giá kết quả học tập Toán và Khoa học tự nhiên. NXB Đại học Cần Thơ.

Lê Thái Hưng, Nguyễn Thị Phương Vy (2020). Đề xuất khung đánh giá năng lực khoa học cho học sinh lớp 6 trong môn Khoa học tự nhiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Giáo dục, 483, 44-49.

Nguyễn Thị Diễm Hằng, Cao Cự Giác, Lê Danh Bình (2020). Một số dạng bài tập đánh giá năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận PISA. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 33, 35-42.

Nguyễn Thị Diễm Hằng, Lê Danh Bình (2021). Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, 497, 21-27.

Nguyễn Thị Thuần, Nguyễn Thị Thủy (2018). Công cụ đánh giá năng lực khoa học của học sinh trong dạy học tích hợp môn Khoa học tự nhiên. Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, 3A, 111-115.

Trịnh Thúy Giang, Nguyễn Thanh Hồng, Nguyễn Nam Phương, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Thị Thanh Trà, Trần Bá Trình (2023). Đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. NXB Đại học Sư phạm.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.07.2024

Cách trích dẫn

Võ, T. B. H. (2024). Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực nhận thức khoa học tự nhiên của học sinh cấp trung học cơ sở. Tạp Chí Giáo dục, 24(13), 36–41. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/2041

Số

Chuyên mục

Các bài báo