Chức năng của môn toán phổ thông trong dạy học tích hợp và dạy học Toán theo định hướng giáo dục STEM

Các tác giả

  • Đào Tam Trường Đại học Vinh
  • Ngô Hồng Huấn Trường Đại học Đồng Nai

Tóm tắt

Integration in teaching and STEM education are teaching trends that are being implemented in Vietnam in recent years. In this article, we present reasoning and practical approach to building the functional concepts of Math in high school in the integrated teaching and function of Mathematics in teaching in the direction of STEM education. In this article, from reasoning and practical bases, we present the components of the above functions. These components are the basis for the selection and designing of integrated situations and Math teaching situations in the direction of STEM education to apply them to create demand for knowledge occupying or application of student’s knowledge into everyday life.

Tài liệu tham khảo

Berlin, F. D., & White, L. A. (1994). The Berlin-White Integrated Science and Mathematics Model. School Science and Mathematics, 94(1), 2-4.

Bùi Hiền (chủ biên, 2001). Từ điển Giáo dục học. NXB Từ điển Bách khoa.

Đào Tam, Trần Việt Cường, Phạm Văn Hiệu (2019). Chuẩn bị cho giáo viên về kiến thức và kĩ năng thực hành đáp ứng nhu cầu dạy học Toán ở trung học cơ sở theo quan điểm tích hợp. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 17, 77-82.

D'hainaut, l. (1980). Des fins aux objectifs de l'éducation. Brussels, Labor; Paris, Nathan, (1977), 2nd edition.

Education Development Center (1970). Final report of Cambridge Conference on School Mathematics. Cambridge, MA: Author.

Hoàng Phê (chủ biên, 2012). Từ điển tiếng Việt. NXB Từ điển Bách khoa.

James D. Basham, Maya Israel, Kathie Maynard (2010). An ecological model of STEM education: operationalizing STEM for all. Journal of Special Education Technology, 25(3), 9-19. https://doi.org/10.1177/

Lonning, R. A., DeFranco, T. C. (1997). Integration of science and mathematics: A theoretical model. School Science and Mathematics, 97(4), 212-215.

Mai Xuân Thảo, Trần Trung (2014). Giáo trình lịch sử Toán. NXB Giáo dục Việt Nam.

Mustam, A. & Adnan, M. (2019). Perception of Primary Mathematics Teachers on STEM - oriented Teaching and Learning. J. Phys.: Conf. Ser. 1227 012009.

Ngô Minh Đức (2017). Quan điểm tích hợp trong dạy học khái niệm tích phân. Tạp chí Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 14(4), 20 - 28.

Nguyễn Bá Kim (2015). Phương pháp dạy học môn Toán. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Vinh Hiển (2019). Tiếp cận dạy học STEM trong giáo dục phổ thông hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 459, 1-8.

Riley, K. F., Hobson, M. P., Bence, S. J. (2006). Mathematical Methods for Physics and Engineering. Cambridge University Press.

Semenov, A. L. (1995). Mathematical computer science at school (Matematicheskaia informatika vshkole). Informatika i obrazovanie, 5, 54-58.

Vilenkin, N. I. và cộng sự (1980). Các cơ sở hiện đại của giáo trình Toán. Matxcơva. NXB Giáo dục.

Vĩnh Bá (2019). Từ điển Anh - Việt. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.11.2021

Cách trích dẫn

Đào , T., & Ngô , H. H. (2021). Chức năng của môn toán phổ thông trong dạy học tích hợp và dạy học Toán theo định hướng giáo dục STEM. Tạp Chí Giáo dục, 514(2), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/278

Số

Chuyên mục

Các bài báo