Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: một phân tích tại Trường Đại học Lạc Hồng

Các tác giả

  • Lê Phương Trường Trường Đại học Lạc Hồng
  • Lâm Thành Hiển Trường Đại học Lạc Hồng
  • Lê Đức Thịnh Trường Đại học Lạc Hồng

Tóm tắt

Digital transformation is the trend of all factors, happening very quickly in the foreground of the Industrial Revolution 4.0, especially in education today. The study points out the core issues in the digital transformation process including: Data development, digital technology, exploitation of resources and skills training for stakeholders. Accordingly, the study introduces a number of technologies being deployed at Lac Hong University that are suitable for each specific problem. In addition, this study evaluates the impact and formula on the digital transformation process of operation. The survey results show that the survey participants are ready for the transition and the application is suitable for the transition. The results also show a number of challenges such as internet quality, fear of change to postpone active conversions.

Tài liệu tham khảo

Abad-Segura, E., González-Zamar, M. D., Infante-Moro, J. C., & Ruipérez García, G. (2020). Sustainable management of digital transformation in higher education: Global research trends. Sustainability, 12(5), 2107.

Abad-Segura, E., González-Zamar, M. D., Infante-Moro, J. C., & Ruipérez García, G. (2020). Sustainable management of digital transformation in higher education: Global research trends. Sustainability, 12(5), 2107.

Brownfield, G., & Oliver, R. (2003). Factors influencing the discovery and reusability of digital resources for teaching and learning. https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=4287&context=ecuworks

Cranmer, S. (2014). Digital skills and competencies in schools. In IFIP Conference on Information Technology in Educational Management (pp. 165-177). Springer, Berlin, Heidelberg.

Hanson, K., & Carlson, B. (2005). Effective Access: Teachers' Use of Digital Resources in STEM Teaching. Education Development Center, Inc.

Harley, D., Henke, J., Lawrence, S., Miller, I., Perciali, I., & Nasatir, D. (2006). Use and Users of Digital Resources: A Focus on Undergraduate Education in the Humanities and Social Sciences. Center for Studies in Higher Education.

Hill, J. R., & Hannafin, M. J. (2001). Teaching and learning in digital environments: The resurgence of resource-based learning. Educational Technology Research and Development, 49(3), 37-52.

Lê Phương Trường, Đặng Thi, Lâm Thành Hiển, Vũ Văn Tuấn (2020). Tích hợp phương pháp sư phạm số trong hoạt động giảng dạy. Tạp chí Giáo dục, 481, 18-23.

Lê Phương Trường, Lâm Thành Hiển (2020). Tác động của công nghệ số đến hoạt động dạy và học trong bối cảnh giáo dục 4.0. Tạp chí Giáo dục. 471, 57-60.

Limani, Y., Hajrizi, E., Stapleton, L., & Retkoceri, M. (2019). Digital transformation readiness in higher education institutions (HEI): The case of Kosovo. IFAC-PapersOnLine, 52(25), 52-57.

McMartin, F., Iverson, E., Wolf, A., Morrill, J., Morgan, G., & Manduca, C. (2008). The use of online digital resources and educational digital libraries in higher education. International Journal on Digital Libraries, 9(1), 65-79.

Roll, M. J., & Ifenthaler, D. (2021). Multidisciplinary digital competencies of pre-service vocational teachers. Empirical Research in Vocational Education and Training, 13(1), 1-25.

Santos, H., Batista, J., & Marques, R. P. (2019). Digital transformation in higher education: the use of communication technologies by students. Procedia Computer Science, 164, 123-130.

Santos, H., Batista, J., & Marques, R. P. (2019). Digital transformation in higher education: the use of communication technologies by students. Procedia Computer Science, 164, 123-130.

Tô Hồng Nam (2020). Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Thông tin và Truyền thông, 2. https://ictvietnam.vn/chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-thuc-trang-va-giai-phap-20200522150010574.htm

Zabolotska, O., Zhyliak, N., Hevchuk, N., Petrenko, N., & Alieko, O. (2021). Digital Competencies Of Teachers In The Transformation Of The Educational Environment. Journal of Optimization in Industrial Engineering, Special issue, 25-32. DOI: 10.22094/JOIE.2020.677813

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.11.2021

Cách trích dẫn

Lê , P. T., Lâm , T. H., & Lê , Đức T. (2021). Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: một phân tích tại Trường Đại học Lạc Hồng. Tạp Chí Giáo dục, 514(2), 40–46. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/285

Số

Chuyên mục

Các bài báo