Thiết kế hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học môn Toán ở trường trung học cơ sở

Các tác giả

  • Nguyễn Triệu Sơn Trường Đại học Tây Bắc
  • Đặng Hồng Minh Trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Lai Châu
  • Nguyễn Thị Hải Thơm Trường Cao đẳng Sơn La

Tóm tắt

Experiential and career-oriented activities in teaching (in Maths, it is distributed in the content: Practical and experiential activities) have contributed to helping students improve their interest in learning, their ability to remember knowledge and improve their ability to learn, know how to apply knowledge in practice, passionate about scientific research and develop soft skills. The article proposes the process of designing experiential and career-oriented activities in teaching Mathematics and applying this process to teaching content: “Axis symmetry” (Math 8). In future studies, we will continue to combine qualitative and quantitative research so that we can have a more comprehensive assessment of the effectiveness of this process in teaching Mathematics in secondary schools.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018c). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đinh Thị Kim Thoa (chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Lê Thái Hưng, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Thanh Thuỷ, Lê Thế Tình (2019). Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông mới. NXB Đại học Sư phạm.

Hoàng Công Kiên, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đặng Thị Bích Hồng, Đỗ Thanh (2020). Thiết kế hoạt động trải nghiệm chủ đề “Sáng tạo nghệ thuật” cho học sinh trung học cơ sở trong chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp. Tạp chí Giáo dục, 490, 49-53.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and development. Address: Englewood Cliffs, New Jersey; Publisher: Prentice - Hall.

Nguyễn Thị Hương (2019). Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Tin học cấp trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 214-219.

Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Hằng, Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh (2016). Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Reginald, D. A. (2012). John Dewey về giáo dục (Phạm Toàn dịch). NXB Trẻ.

Trần Thị Gái, Kiều Thị Kính, Nguyễn Thị Hồng Vân (2020). Thiết kế hoạt động trải nghiệm thiên nhiên phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh cấp trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, 492, 40-45.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.12.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. S., Đặng , H. M., & Nguyễn , T. H. T. (2021). Thiết kế hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học môn Toán ở trường trung học cơ sở. Tạp Chí Giáo dục, 1(515), 19–22. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/292

Số

Chuyên mục

Các bài báo