Một số giải pháp phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học “Chủ đề F. giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính” (Tin học 10)

Các tác giả

  • Kiều Phương Thùy Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Nguyễn Chí Trung Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt

Self-control and self-study is one of the three general competencies that students need to have according to the educational goals specified in the 2018 general education curriculum. In this article, we focus on introducing self-study competency and factors affecting self-study. On that basis, combined with the study of solutions for competency development in general and in Informatics subject in particular, to propose some solutions to help develop students' self-study competency through teaching Information Technology, specifically “The topic F in Informatics 10”. Based on these proposed measures, teachers can apply flexibly depending on the actual situation of the locality or combine measures together to have the most suitable measures. Doing this well will create an environment for students to self-study, self-practice and develop self-study competency, contributing to improving the quality of teaching and learning Informatics in particular and other subjects in general.

Tài liệu tham khảo

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. ISTE-ASCD.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Dương Thị Diệu Hoa (2020). Giáo trình Tâm lí học phát triển. NXB Đại học Sư phạm.

Knowles, M. (1975). Self-directed learning: a guide for learners and teachers. Chicago: IL. Follett Pub. Co.

Kruger, S. (2016). StudySkills. Được truy xuất từ StudySkills.com: https://studyskills.com/educators/the-success-pyramid/

Lưu Thị Lương Yến, Nguyễn Thị Ngọc Bích (2016). Phát triển năng lực tự học của học sinh thông qua việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học phần Hiđrocacbon - Hóa học 11 trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 61(6A), 136-145.

MacBeath, J. (1993). Learning for yourself: Supported study in Strathclyde schools. Strathclyde Regional Council, Glasgow Scottland.

Meyer, W. (2010). Independent learning: a literature review and a new project.

Nguyễn Bá Kim, Lê Khắc Thành (2007). Giáo trình Phương pháp dạy học đại cương môn Tin học. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thị Phương (2017). Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun trong dạy học Hóa học chương Hidro - Nước ở trường trung học cơ sở. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 62(1), 85-95.

Nguyễn Quang Uẩn (2003). Giáo trình Tâm lí học đại cương. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Kim Ánh, Dương Thị Thu Trinh (2020). Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua học liệu điện tử về nguyên tố nhóm VIIA. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 65(7), 219-229.

Nguyễn Văn Hồng (2012). Ứng dụng e-learning trong dạy học môn Toán lớp 12 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Xuân Trường, Huỳnh Gia Bảo, Nguyễn Thị Thùy Lan (2020). Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực tự học cho sinh viên thông qua dạy học theo dự án trong học phần Hóa học đại cương vô cơ ở trường cao đẳng Y tế. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 65(1), 192-203.

Phạm Đình Khương (2006). Một số giải pháp nhằm phát triển năng lực tự học toán của học sinh trung học phổ thông (Qua việc dạy học chủ đề quan hệ song song và quan hệ vuông góc ở hình học lớp 11). Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục.

Phạm Thị Xuyến (2005). Rèn luyện năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông qua giờ văn học sử. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phan Trọng Ngọ (2005). Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường. NXB Đại học Sư phạm.

Phan Trọng Ngọ (2012). Cơ sở triết học và tâm lí học của đổi mới phương pháp dạy học trong trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.12.2021

Cách trích dẫn

Kiều , P. T., & Nguyễn , C. T. (2021). Một số giải pháp phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học “Chủ đề F. giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính” (Tin học 10). Tạp Chí Giáo dục, 1(515), 29–34. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/294

Số

Chuyên mục

Các bài báo