Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí giờ học học phần “Tư tưởng Hồ Chí Minh” của sinh viên tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Các tác giả

  • Nguyễn Hoàng Hiếu Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
  • Đinh Thị Loan Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Tóm tắt

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp sinh viên có ý thức bảo vệ, phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, xuyên tạc, góp phần đào tạo sinh viên trở thành những con người có phẩm chất đạo đức mới, có lí tưởng và phong cách sống trong sáng. Quản lí giờ học Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung là một trong những yêu cầu đặc biệt quan trọng để đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Bài báo tìm hiểu thực trạng quản lí giờ học Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung trên một số mặt cơ bản, chỉ ra nguyên nhân và trên cơ sở đó đề ra một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lí giờ học Tư tưởng Hồ Chí Minh tại nhà trường.

Tài liệu tham khảo

Đinh Ái Linh (2006). Những hạn chế trong việc quản lí hoạt động học tập của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tập 9, số 10, tr 49-56.

Đinh Thị Chinh (2018). Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hai giờ tự học môn “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, tr 276-279.

Lê Thanh Hải (2017). Thực trạng quản lí hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 6, tr 85-89.

Ngô Quang Thắng (2017). Biện pháp quản lí hoạt động học tập của sinh viên trường sĩ quan tăng thiết giáp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tạp chí Giáo dục, số 400, tr 30-33; 49.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2018). Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động học tập của sinh viên ngành Công nghệ kĩ thuật tại Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 5, tr 298-301.

Phạm Viết Vượng (1996). Giáo dục học đại cương. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trần Thị Hương - Nguyễn Đức Danh (2014). Tổ chức hoạt động dạy học đại học. NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung (2017). Đề cương chi tiết học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung (2018). Quyết định số 31/QĐ-ĐHVH ngày 23/01/2018 về việc Quy định hoạt động giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung.

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung (2019). Quyết định số 229/QĐ-ĐHVH ngày 07/7/2019 về việc Ban hành quy tắc ứng xử trong Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.02.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. H., & Đinh, T. L. (2021). Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí giờ học học phần “Tư tưởng Hồ Chí Minh” của sinh viên tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung. Tạp Chí Giáo dục, 495(1), 11–14. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/30

Số

Chuyên mục

Các bài báo