Thực trạng các giá trị văn hóa Việt Nam của học sinh phổ thông hiện nay

Các tác giả

  • Hà Đức Đà Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

Building and promoting Vietnamese cultural values and strengths for younger generations from early school days is not only the task of the education sector but also of the political and social system. The article aims to identify the Vietnamese cultural values and the manifestations of cultural value changes among Vietnamese high school students. Accordingly, the author proposes some solutions to educate cultural values for high school students during the implementation of the new general education curriculum and textbooks. Identifying the current status of the cultural values of high school students is the basis for implementing Vietnamese cultural values educational solutions for high school students when implementing the new general education program.

Tài liệu tham khảo

Lê Thanh Bình (2015). Hệ giá trị văn hóa Việt Nam và các tiêu chí phù hợp trong giai đoạn mới. https://tuyengiao.vn/van-hoa-xa-hoi/van-hoa/he-gia-tri-van-hoa-viet-nam-va-cac-tieu-chi-phu-hop-trong-giai-doan-moi-124444

Nguyễn Thị Ngọc Dung (2019). Một số vấn đề lí luận về giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh ở trường tiểu học. Tạp chí Giáo dục, 462, 19-23.

Phạm Duy Đức (2018). Giá trị văn hóa và giá trị con người Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. http://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/gia-tri-van-hoa-va-gia-tri-con-nguoi-viet-nam-trong-qua-trinh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa.html

Trần Ngọc Thêm (2016). Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương lai. NXB Văn hóa - Văn nghệ.

Ngô Đức Thịnh (2019). Hệ giá trị văn hóa Việt Nam. NXB Tri thức.

Hồ Sĩ Quý (2015). Mấy vấn đề về hệ giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay. Tạp chí Khoa học Xã hội và Công nghệ Việt Nam, 10, 40-46.

Nguyễn Thị Hoàng Yến (2012). Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam. Đề tài B2012-37-07NV. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Như Ý (chủ biên, 2010). Đại Từ điển Tiếng Việt. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.01.2022

Cách trích dẫn

Hà , Đức Đà. (2022). Thực trạng các giá trị văn hóa Việt Nam của học sinh phổ thông hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 22(2), 52–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/332

Số

Chuyên mục

Các bài báo