Sử dụng hồ sơ đọc của học sinh để phân hoá lớp học trong dạy học đọc hiểu văn bản

Các tác giả

  • Phạm Thị Giao Liên Trường Đại học Hải Phòng

Tóm tắt

Reading portfolios serve as the basis for assessing and classifying students in teaching reading in Literature subject. In this article, the author focuses on instructing students to create reading portfolios and teachers to use those to diffentiate their students, thereby to design suitable activities for teaching reading to students of different levels in a class. The methods can be used in combination with progressive assessment to improve the effectiveness of teaching differentiation in teaching Literature in general and in teaching reading in particular.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Thị Hạnh Lâm, Lê Minh Sơn (2020). Một số biện pháp dạy học phân hoá trong dạy học môn Toán ở trường trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 105-110.

Cook, J. L., & Cook, G. (2005). Child development: Principles and perspectives. Pearson Education New Zealand.

Duke, N. K., & Pearson, P. D. (2009). Effective Practices for Developing Reading Comprehension. Journal of Education 189(1-2),107-122. DOI:10.1177/0022057409189001-208

Đoàn Thị Thanh Huyền (2017). Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học Ngữ văn (qua dữ liệu lớp 10). Luận án tiến sĩ Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Johnson, B. (1996). The performance assessment handbook - Volume 1: Portfolios and Socratic seminars. Princeton, NJ: Eye on Education, Inc.

Nguyễn Khắc Phi (tổng chủ biên, 2011). Ngữ văn 8, tập 1. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Lăng Bình (chủ biên, 2015). Dạy và học tích cực - Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Phan Trọng Luận (tổng chủ biên, 2006). Ngữ văn 10, tập 1. NXB Giáo dục Việt Nam.

Thomas Armstrong (Lê Quang Long dịch, 2011). Đa trí tuệ trong lớp học. NXB Giáo dục Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

01.07.2022

Cách trích dẫn

Phạm , T. G. L. (2022). Sử dụng hồ sơ đọc của học sinh để phân hoá lớp học trong dạy học đọc hiểu văn bản . Tạp Chí Giáo dục, 22(3), 1–6. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/334

Số

Chuyên mục

Các bài báo