Một số yếu tố tác động đến quá trình dạy học các môn Khoa học xã hội và nhân văn theo lí thuyết kiến tạo ở trường sĩ quan quân đội hiện nay

Các tác giả

  • Bùi Đức Dũng Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu về vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn ở trường sĩ quan quân đội cho thấy có nhiều ưu thế, vừa đáp ứng sự phát triển của quá trình dạy học hiện đại, vừa phù hợp với quan điểm đổi mới giáo dục của Đảng, của Quân đội và có thể được thực hiện một cách hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình dạy học các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn theo lí thuyết kiến tạo ở trường sĩ quan quân đội chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan như: mục tiêu, nội dung, phương pháp và kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học; công tác quản lí giáo dục, môi trường dạy học; trình độ sư phạm của giảng viên và nhận thức của học viên…Bài báo phân tích, luận giải và đánh giá thực trạng, tạo tiền đề quan trọng cho xác định yêu cầu, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn và giáo dục, đào tạo ở trường sĩ quan quân đội hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Dự án Việt - Bỉ (2010). Dạy và học tích cực: Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Đảng ủy Quân sự Trung ương (2007). Nghị quyết số 86/ĐUQSTW về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới. NXB Quân đội nhân dân.

Đặng Thành Hưng (2002). Dạy học hiện đại: Lí luận - Biện pháp - Kĩ thuật. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đỗ Văn Cường (2008). Góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Hình học 10 trên cơ sở phối hợp quan điểm dạy học giải quyết vấn đề và dạy học kiến tạo. Tạp chí Giáo dục, số 190, tr 34-36.

Jean Piaget (2001). Tâm lí học và giáo dục học. NXB Giáo dục.

Mebrien L. J. & Brandt, R. (1997). The language of learning. Alexandrie, Virginia: ASDC Association for Supervision and Curriculum Development.

Nguyễn Hữu Châu (2007). Dạy học kiến tạo. Dự án Đào tạo giáo viên trung học cơ sở.

Viện Ngôn ngữ học (2002). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Vygotsky L.S. (1997). Tuyển tập tâm lí học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.02.2021

Cách trích dẫn

Bùi, Đức D. (2021). Một số yếu tố tác động đến quá trình dạy học các môn Khoa học xã hội và nhân văn theo lí thuyết kiến tạo ở trường sĩ quan quân đội hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 495(1), 15–19. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/34

Số

Chuyên mục

Các bài báo