Ứng dụng mô hình 3D trong hỗ trợ giảng dạy môn “Kiến trúc máy tính” tại Trường Đại học An Giang

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Đông Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Mô hình 3D được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Với lĩnh vực giáo dục, mô hình này được sử dụng để tạo ra các đối tượng thể hiện trong không gian ba chiều. Do đó, xây dựng mô hình 3D để hỗ trợ trong việc giảng dạy các ngành nói chung và chuyên ngành công nghệ thông tin nói riêng sẽ mang lại hiệu quả thiết thực. Trong bài báo này sẽ giới thiệu ứng dụng của mô hình 3D trong việc tạo ra các mô hình ba chiều của mạch vi xử lí để hỗ trợ giảng dạy môn học Kiến trúc máy tính của ngành Công nghệ thông tin.

Tài liệu tham khảo

Dahlan Abdul Ghani, Muhammad Naim Bin Supian, Luqman Zulhilmi Bin Abdul ‘Alim (2019). The Research of 3D Modeling between Visual & Creativity. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8, 180-186

Devon Scott Leslie (2019). 3D Modeling: An Overview of History & Industry Applications (avaible at: https://www.cadcrowd.com/blog/3d-modeling-overview-history-industry-applications)

Đỗ Năng Toàn, Nguyễn Văn Huân (2010). Một thuật toán rút gọn bề mặt biểu diễn mô hình 3D. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tập 48, số 2, tr 123-133.

Đỗ Thành Long, Trần Thái Bình, Trần Đình Trung (2016). Nghiên cứu công nghệ 3D xây dựng mô hình ngập trên nền webGIS khu vực Tp. Hồ Chí Minh. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Viện Địa lí Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh, số 18, tr 82-87.

Hansen Stevenn (2018). 3D modeling education and our future. Available at: https://hackernoon.com/3d-modeling-education-and-our-future-77f6931b5098.

Lihong Qiao, Jin Zhang (2010). Some Key Issues in Three Dimensional Digital Process Planning and Their Research. Aerospace Manufacturing Technology, 29-32.

Mã Văn Thu, Đỗ Năng Toàn, Lê Sơn Thái, Đỗ Hồng Quân (2017). Một kĩ thuật tối ưu hóa mô hình 3D trong thực tại ảo. Hội thảo Fair 10 tại Đà Nẵng.

Nguyễn Lê Tấn Đạt (2014). Ứng dụng GIS và Google Sketchup xây dựng mô hình 3D Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh.

Phạm Thế Long (2004). Nghiên cứu thuật toán và xây dựng bộ công cụ phần mềm mô hình hoá 3D địa hình nhúng trong các môi trường CAD/GIS và mô phỏng thông dụng. Đề tài nhiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KC-01.15.

Vũ Đức Thái, Mã Văn Thu, Lê Sơn Thái, Đỗ Thị Chi (2018). Kĩ thuật LOD tự động áp dụng tối ưu hóa mô hình 3D trong trưng bày bảo tàng ảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 189, tr 9-14.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.02.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , V. Đông. (2021). Ứng dụng mô hình 3D trong hỗ trợ giảng dạy môn “Kiến trúc máy tính” tại Trường Đại học An Giang. Tạp Chí Giáo dục, 495(1), 20–24. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/35

Số

Chuyên mục

Các bài báo