Nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết đào tạo: nghiên cứu trường hợp ngành công nghệ thông tin tại Trường Đại học Mở Hà Nội

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thuý Hồng Trường Đại học Mở Hà Nội
  • Thái Thanh Tùng Trường Đại học Mở Hà Nội
  • Mai Văn Lưu Trường Đại học Mở Hà Nội

Tóm tắt

Cooperative training activities with enterprises help universities build training programs that are practical, flexibly and strongly innovate training goals and methods in the direction of practical competence development, thereby significantly improving the quality of training programs. This study presents the practice of training cooperation in Information Technology, Hanoi Open University with enterprises, thereby proposing a number of measures to improve the effectiveness of this connection in order to maintain and continuously improve the quality of information technology education and training of the University. Proposed measures will improve the effectiveness of joint training in Information Technology between Hanoi Open University and enterprises in such aspects as building a legal corridor and preparing conditions for the training program; implementing affiliate activities; participating in the training process and receiving lecturers, staff and students from educational and training institutions.

Tài liệu tham khảo

Đinh Văn Toàn (2016). Hợp tác đại học doanh nghiệp trên thế giới và một số gợi ý cho Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và kinh doanh, 4(32), 69-80.

Đoàn Văn Tình (2015). Liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và liên hệ với Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 13, 46-48.

Lê Hồng Ngọc (2019). Vai trò của liên kết đào tạo giữa các trường đại học và doanh nghiệp. https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/vai-tro-cua-lien-ket-dao-tao-giua-cac-truong-dai-hoc-voi-doanh-nghiep-305120.html

Nguyễn Đình Luận (2015). Sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị. Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 22(32), 82-87.

Nguyễn Quỳnh Mai (2014). Đánh giá liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 17(4), 36-45.

Phạm Thị Ly (2012). Về hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Tổng thuật các tài liệu của Trung tâm Nghiên cứu tiếp thị khoa học với doanh nghiệp Đức - Thông tin Giáo dục quốc tế. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Sỹ Nguyên (2020). Hợp tác giữa đại học với doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam: Một số vấn đề đặt ra và giải pháp. http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/hop-tac-giua-dai-hoc-voi-doanh-nghiep-tren-the-gioi-va-viet-nam-mot-so-van-de-dat-ra-va-giai-phap-75315.htm

Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (2020). Liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và liên hệ với Việt Nam. http://nistpass.gov.vn:81/tin-chien-luoc-chinh-sach/1241-lien-ket-giua-truong-dai-hoc-va-doanh-nghiep-kinh-nghiem-quoc-te-va-lien-he-voi-viet-nam.html

Viện Đại học Mở Hà Nội (2017). Chiến lược phát triển Viện Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017-2026, tầm nhìn đến 2035. Trường Đại học Mở Hà Nội.

World Bank (2012). Putting Higher Education to Work, Skill and Research for Growth in East Asia. Regional Report. Washington DC.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.07.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T. H., Thái , T. T., & Mai , V. L. . . . (2022). Nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết đào tạo: nghiên cứu trường hợp ngành công nghệ thông tin tại Trường Đại học Mở Hà Nội . Tạp Chí Giáo dục, 22(4), 53–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/354

Số

Chuyên mục

Các bài báo