Vận dụng phương pháp dạy học trải nghiệm trong đào tạo theo hướng phát triển năng lực tại Trường Đại học Trà Vinh

Các tác giả

  • Phạm Minh Đương Trường Đại học Trà Vinh
  • Phạm Thị Trúc Mai Trường Đại học Trà Vinh

Tóm tắt

To ensure the quality of human resource training, educational institution needs to focus on applying advanced teaching methods to help learners access knowledge more easily and be more active in learning. Particularly, experiential learning in the training process to develop learners’ competencies in connection with reality plays an important role to close the gap between training quality and practical needs. The article identifies the concepts related to experiential learning as well as presents some experience in applying some techniques in the process of experiential teaching at Tra Vinh University. The researchers thereby propose a model of “Multi-experience triangle” in teaching to help learners develop their own competences in association with  reality after graduation.

Tài liệu tham khảo

Allison P., & Seaman J. (2017). Experiential Education. In: Peters M. (eds) Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Springer, Singapore.

Dương Văn Cường, Thái Thế Hùng, Nguyễn Tiến Long (2020). Vận dụng mô hình dạy học trải nghiệm để dạy học thiết kế kĩ thuật trong đào tạo nghề cắt gọt kim loại trình độ cao đẳng. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 197-201.

Hồ Thị Thu Chung (2018). Dạy học thông qua trải nghiệm. Báo Giáo dục và Thời đại. https://giaoducthoidai.vn/trao-doi/day-hoc-thong-qua-trai-nghiem-3764849.html

Nghiêm Đình Vỳ (2018). Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo hướng phát triển năng lực gắn với thực tiễn phổ thông. Ban quản lí Chương trình ETEP, Bộ GD-ĐT. https://etep.moet.gov.vn/tintuc/chitiet?Id=305

Ngô Tứ Thành (2008). Giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy ở các trường đại học ICT hiện nay. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 24, 237-242.

Nguyễn Thị Hồng Nhung (2017). Vai trò của hoạt động trải nghiệm đối với việc dạy - học ngữ văn ở trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 10, 42-45.

Nguyễn Thị Ngọc Phúc (2018). Phát triển năng lực dạy học trải nghiệm cho giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tạp chí Giáo dục, 439, 21-24.

Phạm Minh Đương (2013). Rèn luyện kĩ năng mềm bằng phương pháp trải nghiệm. Kỉ yếu hội thảo khoa học “Phương pháp giảng dạy trong thời kì hội nhập”, Trường Đại học Trà Vinh, 30-36.

Phạm Minh Đương (2019). Áp dụng phương pháp trải nghiệm đào tạo giáo viên theo hướng phát triển năng lực gắn với thực tiễn. Kỉ yếu hội thảo khoa học “Định hướng đào tạo giáo viên phù hợp Chương trình phổ thông tổng thể”, Trường Đại học Trà Vinh, 10-16.

Phạm Quang Tiệp (2017). Dạy học Khoa học cho học sinh tiểu học hướng trải nghiệm. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 3 tháng 8, 200-205.

Raja, F. H., & Najmonnisa (2018). Comparing Traditional Teaching Method and Experiential Teaching Method using Experimental Research. Journal of Education and Educational Development, 5(2), 276-288.

Yomantas, E. L. (2021). New Possibilities for Culturally Responsive Experiential Education in Teacher Education. Journal of Experiential Education, 4(1), 31-49.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.03.2022

Cách trích dẫn

Phạm , M. Đương, & Phạm , T. T. M. (2022). Vận dụng phương pháp dạy học trải nghiệm trong đào tạo theo hướng phát triển năng lực tại Trường Đại học Trà Vinh. Tạp Chí Giáo dục, 22(5), 59–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/366

Số

Chuyên mục

Các bài báo