Áp dụng mô hình Lớp học đảo ngược vào dạy học trực tuyến cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Các tác giả

  • Phạm Thu Trang Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
  • Phạm Viết Ngọc Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

The outbreak of the Covid-19 pandemic has forced many schools to shift from traditional physical learning to online education. Such abrupt changes challenge most teachers due to the lack of online teaching experience, thorough preparation, or support from educational technology teams. This study shows that, with the flipped classroom model, teachers can maintain good control over the teaching and learning process, be aware of the general level of understanding of the class, and easily share and interact with students. At the same time, this model has helped to solve many issues in online teaching such as unfocused learners; control over students’ active learning time in class; maintaining excitement and motivation for learners through games. The model proposed by the author is a suggestion for teachers not only at the higher education level but also at all levels of education from primary to high school in innovating online teaching methods.

Tài liệu tham khảo

Huỳnh Văn Sơn (2021). Bất ngờ với khảo sát “Học sinh làm gì trong giờ học trực tuyến”. https://thanhnien.vn/bat-ngo-voi-khao-sat-hoc-sinh-lam-gi-trong-gio-hoc-truc-tuyen-post1397626.html

Mahmood, S. (2021). Instructional Strategies for Online Teaching in COVID-19 Pandemic. Human behavior and emerging technologies, 3(1), 199-203. https://doi.org/10.1002/hbe2.218

Marks, D. (2015). Flipping The Classroom: Turning An Instructional Methods Course Upside Down. Journal of College Teaching and Learning, 12(4), 241-248. https://doi.org/10.19030/tlc.v12i4.9461

Phan Đức Duy, Nguyễn Văn Nhật (2018). Phối hợp phương pháp dạy học đảo ngược và dạy học trực tuyến trong phần Sinh thái học, Sinh học 12. Tạp chí Giáo dục, 435, 44-48.

Phan Thế Hoài (2021). Giờ học online dài lê thê khiến học sinh mệt mỏi. https://laodong.vn/ban-doc/gio-hoc-online-dai-le-the-khien-hoc-sinh-met-moi-954847.ldo

Tiêu Thị Mỹ Hồng (2021). Sử dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” trong dạy học các môn Lí luận chính trị cho sinh viên đại học ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 494, 44-48.

UNESCO (2020). Covid-19 Educational Disruption and Response. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

Võ Thị Thiên Nga (2019). Quy trình dạy học dự án theo mô hình “Lớp học đảo ngược” cho sinh viên khoa Sư phạm Tin học, Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Tạp chí Giáo dục, 451, 24-27.

Vũ Thế Dũng (2018). Flipped Classroom - Lớp học đảo ngược. https://thinkingschool.vn/ky-nang-giang-day-online/flipped-classroom-lop-hoc-dao-nguoc/

Tải xuống

Đã Xuất bản

13.07.2022

Cách trích dẫn

Phạm , T. T., & Phạm , V. N. (2022). Áp dụng mô hình Lớp học đảo ngược vào dạy học trực tuyến cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. Tạp Chí Giáo dục, 22(6), 47–52. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/375

Số

Chuyên mục

Các bài báo