Hỗ trợ giáo viên dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19: kinh nghiệm từ Nhật Bản, Hàn Quốc và một số khuyến nghị

Các tác giả

  • Nguyễn Sơn Hải Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tóm tắt

The Covid-19 epidemic has greatly affected general education institutions in the implementation of their school year tasks. The Ministry of Education and Training, the Provicial Department/ District Department of Education and Training and other organizations have been actively supporting general education institutions. However, there is a need for a study to evaluate and analyze the current situation of online teaching implementation of general education institutions. This study introduces the experience of supporting school teachers in Japan and Korea in the context of the Covid-19 epidemic; then analyzes the actual situation of implementing online teaching in the context of the Covid-19 epidemic in Vietnamese schools, thereby proposing solutions to support general education institutions in general and teaching staff in particular in organizing and implementing online teaching in the new normal context.

Tài liệu tham khảo

Beteille, T., Ding, E., Molina, E., Pushparatnam, A., & Wilichowski, T. (2020). Three principles to support teacher effectiveness during COVID-19. World Bank, Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/

handle/10986/33775 License: CC BY 3.0 IGO

Bộ GD-ĐT (2020a). Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/03/2020 Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 về việc tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19.

Bộ GD-ĐT (2020b). Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020.

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Collie, R. J., & Martin, A. (2020). Teacher wellbeing during COVID-19. https://www.teachermagazine.com/

au_en/articles/teacher-wellbeing-during-covid-19

Pozo-Rico, T., Gilar-Corbí, R., Izquierdo, A., & Castejón, J. L. (2020). Teacher training can make a difference: tools to overcome the impact of COVID-19 on Primary schools. an experimental study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(22), 8633. https://doi.org/10.3390/ijerph17228633

Pressley, T. (2021). Factors Contributing to Teacher Burnout During COVID-19. Educational Researcher, 50(5), 325-327. https://doi.org/10.3102/0013189X211004138

Rap, S., Feldman-Maggor, Y., Aviran, E., Shvarts-Serebro, I., Easa, E., Yonai, E., ... & Blonder, R. (2020). An applied research-based approach to support Chemistry teachers during the COVID-19 pandemic. Journal of Chemical Education, 97(9), 3278-3284.

Sokal, L. J., Trudel, L. E., & Babb, J. (2020). Supporting Teachers in Times of Change: The Job Demands-Resources Model and Teacher Burnout during the COVID-19 Pandemic. Int. J. Contemp. Educ, 3(2), 67-74. https://doi.org/10.11114/ijce.v3i2.4931

Thach, P. N., Huong, D. Q., & Thanh, T. M. (2021). Factors Affecting Online Teachers’ Satisfaction Amid the Covid-19 Pandemic. VNU Journal of Science: Education Research, 37(1), 22-39. https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4475

Wang, C. X. (2021). CAFE: An Instructional Design Model to Assist K-12 Teachers to Teach Remotely during and beyond the Covid-19 Pandemic. TechTrends, 65(1), 8-16.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13.07.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , S. H. (2022). Hỗ trợ giáo viên dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19: kinh nghiệm từ Nhật Bản, Hàn Quốc và một số khuyến nghị . Tạp Chí Giáo dục, 22(7), 58–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/388

Số

Chuyên mục

Các bài báo