Thực trạng giáo dục STEAM cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Các tác giả

  • Vũ Thị Kiều Trang Trường Đại học Tân Trào

Tóm tắt

In order for STEAM education to truly become an effective educational model in Vietnam, scientists have conducted various studies on the content and methods of organizing STEAM education at all levels, including early childhood education. However, in addition to studying the theoretical system, there is also a need for more in-depth studies on the current situation of STEAM education application. This study investigates the current situation of STEAM education application in the learning activities of 5-6-year-old children in some preschools in Tuyen Quang city. The research results reflect the actual teachers and children’ capacity to perform STEAM activities, and also identify a number of causes affecting the effectiveness of the activities, contributing to the literature of STEAM education in preschool education and revealing the actual implementation of this educational activity. Accordingly, the author offers some solutions to overcome limitations in the application of STEAM education in the surveyed area.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2019). Tài liệu tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên về xây dựng chủ đề giáo dục Steam trong giáo dục trung học (Lưu hành nội bộ).

Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 ban hành Chương trình giáo dục mầm non.

Chu Thị Hồng Nhung (chủ biên), Đinh Bích Hà, Trương Thị Vượng, Nguyễn Thị Thanh Dung, Nguyễn Thị Bích Lê, Nguyễn Minh Thương, Đào Thị Hồng Thơm (2021). Hướng dẫn thiết kế bài giảng Stem/Steam cho lớp mẫu giáo 5-6 tuổi. NXB Giáo dục Việt Nam.

Lê Chí Nguyện (2021). Phát triển năng lực Vật lí cho học sinh thông qua dạy học STEM. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 43, 12-17.

Nguyễn Thị Nga (chủ biên), Tăng Minh Dũng, Vũ Như Thư Hương, Lê Thái Bảo Thiên Trung, Nguyễn Lâm Hữu Phước (2020). Hướng dẫn dạy học theo định hướng giáo dục Steam ở bậc Tiểu học. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Vinh Hiển (2019). Tiếp cận dạy học Steam trong giáo dục phổ thông hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 459, 1-8.

Phạm Thị Cúc Hà, Vũ Huyền Trinh (2020). Hướng dẫn hoạt động Steam cho trẻ mẫu giáo từ 5-6 tuổi. NXB Giáo dục Việt Nam.

Tạ Kim Chi (2020). Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM - ART (STEAM) trong dạy học phát triển năng lực học sinh phổ thông theo chương trình mới. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 36, 19-23.

Thủ tướng Chính phủ (2017). Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Vũ Phương Liên, Nguyễn Thị Phương Vy, Lê Thái Hưng (2019). Giáo dục STEM trong trường phổ thông nhằm phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh: Lí luận và đề xuất mô hình triển khai trong dạy học. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 15, 41-46.

Tải xuống

Đã Xuất bản

19.07.2022

Cách trích dẫn

Vũ , T. K. T. . (2022). Thực trạng giáo dục STEAM cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Tạp Chí Giáo dục, 22(8), 19–24. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/394

Số

Chuyên mục

Các bài báo