Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Trà Vinh

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Sáu Trường Đại học Trà Vinh

Tóm tắt

Doing scientific research is the basic task of university lecturers, and besides teaching capacity, the competence to conduct scientific research determines a lecturer’s professional competence. Through examining the current situation, we realize that the lecturers’ scientific research activities at the Faculty of Basic Science in Tra Vinh University still has certain limitations, such as the absence of provincial or ministerial level research projects, and limited number of publications on ISI-indexed or Scopus-indexed international journals. Based on the results, we have proposed some solutions to promote scientific research activities at the Faculty of Basic Science. The solution has contributed to the implementation of the school’s training mission, as well as  to the current national educational innovation, which is a vital, topical, and practical for Vietnamese universities.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Boyer, E. L. (1990). Scholarship reconsidered: priorities of the professoriate. The Carnegie Foundation for The Advancement of Teaching. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED326149.pdf

Bộ GD-ĐT, Bộ Nội Vụ (2014). Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 quy định về mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Bộ GD-ĐT (2020a). Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học.

Bộ GD-ĐT (2020b). Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 quy định về mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Colombo, M. G., D’Adda, D., & Piva, E. (2009). The contribution of university research to the growth of academic start-ups: an empirical analysis. The Journal of Technology Transfer, 35(1), 113-140. https://doi.org/10.1007/s10961-009-9111-9

Cooke, A., & Green, B. (2000). Developing the research capacity of departments of nursing and midwifery based in higher education: a review of the literature. Journal of Advanced Nursing, 32(1), 57-65. https://doi.org/ 10.1046/j.1365-2648.2000.01447.x

Hancock, P., Marriott, N., & Duff, A (2017). Research - teaching yin - yang? An empirical study of accounting and finance academics in Australia and New Zealand. Accounting & Finance, 1-33. https://doi.org/10.1111/

acfi.12257

Lê Thị Trúc Ngọc (2020). Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Xã hội và Nhân văn, 4(4), 747-753. https://doi.org/10.32508/stdjssh.v4i4.618

Nguyen, T. L. H. (2015). Building human resources management capacity for university research: The case at four leading Vietnamese universities. Higher Education, 7, 231-251. https://doi.org/10.1007/s10734-015-9898-2

Quốc hội (2013). Luật Khoa học và Công nghệ. Luật số 29/2013/QH13 ban hành ngày 18/6/2013.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14 ban hành ngày 14/6/2019.

Stukalina, Y. (2010). Using quality management procedures in education: Managing the learner-centered educational environment. Technological and Economic Development of Economy, 16(1), 75-93. https://doi.org/ 10.3846/tede.2010.05?needAccess=true

Thủ tướng Chính phủ (2021). Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trường Đại học Trà Vinh (2019a). Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2014-2019 theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Trà Vinh (2019b). Quyết định số 4971/QĐ-ĐHTV ngày 16/8/2019 ban hành quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Trà Vinh.

Trương Thị Diễm, Lê Văn Toán (2020). Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạnh công nghiệp 4.0. Tạp chí Giáo dục, 472, 13-16.

Vroom, V. H. (2007). On the synergy between research and teaching. Journal of Management Education, 31(3), 365-375. https://doi.org/10.1177/1052562906299170

Xia, J., Caulfield, C., & Ferns, S. (2015). Work-integrated learning: Linking research and teaching for a win-win situation. Studies in Higher Education, 40(9), 1560-1572.

Tải xuống

Đã Xuất bản

19.07.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , V. S. (2022). Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Trà Vinh . Tạp Chí Giáo dục, 22(8), 47–51. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/399

Số

Chuyên mục

Các bài báo