Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học các môn Lí luận chính trị tại Đại học Huế hiện nay

Các tác giả

  • Lê Hồ Sơn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

In recent years, the teaching and learning of political theory subjects at Hue University has made positive changes in terms of quality, content as well as teaching methods. However, with the growing scale of training and the increasing number of students, it is necessary to have a competent team of lecturers with professional qualifications and high ethical qualities to meet the increasing demands of society. In that context, this article analyzes four factors affecting the quality of teaching political theory subjects: The quality and professional competence of the lecturers, the teaching methods of the lecturers, students’ learning level and attitude, and learning facilities; thereby, proposing 04 solutions aiming at improving the quality of teaching political theory subjects at Hue University. This is considered a useful reference for higher education institutions in improving the quality of teaching political theory subjects.

Tài liệu tham khảo

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2015). Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Ban Chấp hành Trung ương (2014). Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lí luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đại học Huế (2017). Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng chuyên môn các môn lí luận chính trị tại Đại học Huế (ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-ĐHH ngày 10/8/2017 của Giám đốc Đại học Huế).

Đại học Huế (2021a). Báo cáo số 1821/BC-ĐHH ngày 16/11/2021 đánh giá tình hình triển khai giảng dạy và học tập các môn lí luận chính trị năm 2021.

Đại học Huế (2021b). Chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. https://qldh.hueuni.edu.vn/data/kyso/2021/11/Chien_luoc_phat_trien_DHH_giai_doan_2021_20301_Tamnhin2045_(PHATHANH)_signed1.pdf

Đỗ Hồng Sâm(2016). Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lí trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo ở trường đại học. Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình, 3, 51-55.

Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hiền (2019). Vai trò của đội ngũ giảng viên lí luận chính trị trong Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 205(12), 129-133.

Tạ Thu Huyền (2017). Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên hiện nay - Nội dung và phương pháp. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 3 tháng 8, 238-241.

Trần Văn Hiếu (2011). Thực trạng dạy và học các môn lí luận chính trị: Khảo sát ở Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Đồng Tháp và Đại học An Giang. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 19a, 78-85.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.06.2022

Cách trích dẫn

Lê , H. S. . (2022). Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học các môn Lí luận chính trị tại Đại học Huế hiện nay. Tạp Chí Giáo dục, 22(11), 55–59. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/446

Số

Chuyên mục

Các bài báo